Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

300 miljoen euro, daar ging het 7 maart over tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Op de agenda stond de kredietaanvraag “Realisatiefase HWBP stadsdijken”. Eerder had het AB al ingestemd met een bedrag van 31 miljoen, nu kwam daar nog eens 270 miljoen euro bij. Het grootste deel wordt betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar 10 procent komt voor rekening van WDOD, een slordige 30 miljoen dus. Een groot bedrag, maar daar staat een waterveilig Zwolle en omstreken tegenover.

In een extra Deltabijeenkomst op 21 februari werd duidelijk dat bij een dijkdoorbraak bij Zwolle-IJsselkanaal of Holtenbroek mogelijk 135 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Daarbij zal de economische schade aan goederen en gebouwen oplopen tot 2 miljard euro. Valkenburg in het kwadraat, noemde Water Natuurlijk-woordvoerder Wim Konter dat. Om de kans op een dijkdoorbraak zo klein mogelijk te maken, is verbetering van 7,5 kilometer stadsdijken in Zwolle noodzakelijk. Een technisch zeer complex project, met grote logistieke uitdagingen. Deze complexiteit is mede verantwoordelijk voor de hoge investeringskosten die nu het voorstel voor ons liggen.

In deze Deltabijeenkomst werd het bestuur ook bijgepraat over de aanzienlijke (financiële) risico’s tijdens de komende uitvoeringsperiode. Met als toprisico “Ontsporing tijdens uitvoering”. Treedt dit risico op, dan gaat dat gepaard met niet te voorziene (kosten)consequenties die voor rekening komen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Een mogelijke forse overschrijding van de eigen bijdrage is dan onvermijdelijk.

Intensieve afstemming

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat niet alles is te voorzien, te overzien of is in te schatten. Snel stijgende prijzen, indexeringen, oplopende (bouw)rente zijn hier voorbeelden van. Het aan de voorkant benoemen van deze bedreigingen beschouwt Water Natuurlijk als een kans. Door deze bedreigingen nú te benoemen, kan het waterschap heldere afspraken maken hoe deze risico’s te beheersen. Water Natuurlijk was dan ook zeer content dat deze kans is gepakt. Het waterschap is op tijd in gesprek gegaan met de HWBP-programmadirectie. Hierdoor zijn de mogelijke gevolgen van de financiële risico’s, indexering, kleine kans grote gevolgen en bouwrente nu beter in beeld. En zijn er afspraken gemaakt hoe de financiële risico’s te beheersen door het doen van reserveringen.

Ecologie en biodiversiteit

Water Natuurlijk vroeg tijdens de behandeling van dit voorstel nogmaals aandacht voor de ecologische uitgangspunten, herstel van de biodiversiteit en de ruimtelijke inpassing in het stedelijk gebied. Ondanks het sterk civieltechnische karakter van dit project kan Water Natuurlijk met het project Stenen Dijk in het achterhoofd, zich goed voorstellen dat er nog ecologische kansen liggen, of zich in de loop van het project gaan voordoen. “Aarzel in dat geval niet om het AB te informeren, te consulteren of misschien wel middelen te vragen, als deze kansen het sober en doelmatigheidsgehalte van het HWBP-programma overschrijden.” was het advies van Wim Konter aan de portefeuillehouder. “Beoordeel dit als een investering in de toekomst en maak de dijk toekomstbestendig, ook op ecologische uitgangspunten en op ruimtelijke kwaliteit.”

Inzetten expertiseteam

Waterschap Drents Overijsselse Delta staat aan de vooravond van de uitvoeringsperiode van het meest complexe werk in Nederland. Water Natuurlijk wees op diverse vergelijkbare projecten die in het verleden forse overschrijdingen in tijd en geld kenden. Alle projecten die maar eenmaal langskomen en waar achteraf beoordeeld is dat het anders had gemoeten. “Laten we die leermomenten meenemen in dit project. Dan is een sparringpartner met kennis en ervaringen met dergelijke projecten die meekijkt, en gevraagd en ongevraagd advies geeft, een ideale spiegel.” Water Natuurlijk acht het inzetten van een expertiseteam zoals toegepast in de planfase van dit project, dan ook als onontbeerlijk. Dit zal zeker bijdragen aan het beheersen van het toprisico “Ontsporing tijdens uitvoering”.

Water Natuurlijk stemt in

Nadat portefeuillehouder Hans Wijnen de (financiële) risico’s nogmaals had benoemd, en toegelicht hoe deze door het uitvoerende Dijkteam worden beheerst, concludeerde Water Natuurlijk dat het project zo goed mogelijk is voorbereid. Water Natuurlijk adviseerde nogmaals het goede, zakelijke gesprek te blijven voeren met de programmadirectie om de risicoverdeling tussen waterschap en ministerie op peil te houden. De tot nu toe open houding naar het Algemeen Bestuur, het benoemen van mogelijke overschrijdingen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen en het positieve advies van de expertiseteam geeft Water Natuurlijk vertrouwen. Namens de fractie stemde Wim Konter daarom in met het voorstel. De waterveiligheid van Zwolle en omstreken is deze investering meer dan waard.