Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het jaar 2020 stond in het teken van Corona, waardoor ook het waterschap zich heeft moeten aanpassen in de manier van werken. Toch is het de organisatie gelukt om vrijwel alle voorgenomen werkzaamheden uit te voeren. Bij de behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur van 29 juni gaf fractievoorzitter Obe Brandsma daarvoor complimenten aan de organisatie.

De jaarrekening leidde ook tot een positieve meevaller van circa 7 miljoen. Voor een klein deel werd dit veroorzaakt door vertraging in projecten. Water Natuurlijk maakt zich daarbij vooral zorgen over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast heeft ook het bestuurlijke proces rond veenweide enige vertraging opgelopen. Dit komt doordat is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij meerdere doelen gezamenlijk worden opgepakt.

Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer komt tot uitvoering

In het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer is de agrarisch sector aan zet om stappen te zetten om de waterkwaliteit te verbeteren.  Het heeft veel tijd gekost voordat dit in beweging kwam. Water Natuurlijk is blij dat dit programma nu beter in uitvoering komt. De subsidies die eerder niet werden besteed, zijn nu alsnog ingezet. De aanpak van droogte, het langer van water in de bodem en watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit vragen nog de nodige stappen. Het is goed dat de landbouw hier ook zelf op inspeelt.

Klimaat actief betrekt inwoners bij het waterbeheer

Complimenten werden ook uitgedeeld voor het programma Klimaat Actief. Bij dit programma worden inwoners uitgenodigd om zelf een steentje bij te dragen aan het vasthouden van water of verbeteren van de waterkwaliteit. Voor dit programma is veel animo, waar nu ook provincies en gemeenten in meefinancieren. Het is een mooi project om het waterbewustzijn te vergroten en inwoners te betrekken bij de realisatie van de doelen van het waterschap.

Zorg over uitvoering participatiewet

Minder te spreken was Obe Brandsma over de uitvoering van de participatiewet, voor mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Het is het waterschap nog niet gelukt om hier voldoende invulling aan te geven. Deels wordt dit veroorzaakt door Corona. Water Natuurlijk heeft het dagelijks bestuur gevraagd dit voortvarend op te pakken. Als waterschap hebben we hierin een voorbeeldfunctie.