Water Natuurlijk stemt in met procesvoorstel aanpassing belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In 2018 is het niet gelukt om als gezamenlijke waterschappen tot overeenstemming te komen over een nieuw belastingstelsel. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk in de Algemeen Bestuursvergadering van 19 november ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur bij de Unie van Waterschappen (UvW) te bepleiten eerst het voorgaande proces te evalueren en pas daarna de inhoud te agenderen.

Water Natuurlijk vindt dat de vervolgstap voor de aanpassing van het belastingstelsel zich nu zou moeten richten op de evaluatie van de voorgaande fase en het vervolgproces. Obe Brandsma gaf aan zich zorgen te maken dat in het voorstel van de UvW nu gelijktijdig al een zeef wordt toegepast, waar wij niet bij zijn betrokken en onderwerpen om onduidelijke redenen afvallen. Water Natuurlijk kan zich hier absoluut niet in vinden en zet in op een integrale brede oplossing.

Steun voor inzet onafhankelijk deskundige

Water Natuurlijk vindt met het Dagelijks Bestuur dat een evaluatie van het voorgaande proces kan helpen om vervolgstappen beter te laten verlopen. Zij vindt de inzet van een onafhankelijke gezaghebbende deskundige een goed idee om het vervolg van deze complexe materie tot een goed einde te brengen.

Pleidooi voor vervuiler betaalt, ook voor diffuse bronnen

Water Natuurlijk wil vasthouden aan de benadering van het nieuwe stelsel gebaseerd op de beginselen “de vervuiler, de kostenveroorzaker en de profijthebbende betaalt”. Daarbij hoort ook het realiseren van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en het realiseren van de Kaderrichtlijnwater-doelen. Mede door de diffuse verontreiniging door o.a. nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen moeten aanzienlijke kosten worden gemaakt. Vanuit de benadering de vervuiler betaalt, dringt Water Natuurlijk er op aan om de  belasting van deze diffuse verontreiniging nader in beeld te brengen.

Geen steun voor motie beter borgen belang ingezetenen

Water Natuurlijk vindt dat het vervolgproces zorgvuldig moet plaatsvinden, waarbij ook stakeholders die tot nog toe buiten beeld zijn gebleven, zoals Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond, worden betrokken.

Water Natuurlijk heeft landelijk overleg gehad met vertegenwoordigers van landelijke partijen, gekozen AB-leden van verschillende waterschappen. Breed wordt de zorg gedeeld dat het belang van ingezetenen onvoldoende ruimte krijgt in het vervolgproces. Water Natuurlijk heeft daarom een Motie ingediend om bij de instelling van een Stuurgroep tevens een brede Klankbordgroep van gekozen partijen in te stellen om daarmee het ingezetenenbelang beter te borgen en het draagvlak te versterken. Deze motie kreeg onvoldoende steun in het Algemeen Bestuur en is aangehouden. Na een verhitte discussie werd uiteindelijk het voorstel van het Dagelijks Bestuur unaniem aangenomen.