Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het Algemeen Bestuur van 25 juni was de begrotingsbrief met het financieel richtinggevend kader voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan de orde. Op basis van deze brief wordt de begroting nader uitgewerkt. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Obe Brandsma ingestemd met een scherpere vorm van begroten. Daarbij moet worden bedacht dat het bestuursakkoord nog nader moet worden uitgewerkt in de begroting.

De begrote lasten voor 2020 bedragen 122.4 miljoen. De kosten voor goederen en diensten en kapitaallasten blijken de laatste jaren circa 3 miljoen lager te liggen dan begroot. De begroting is hierop naar beneden bijgesteld. Hierdoor neemt de kans op een overschrijding van de begroting wel toe. De onzekerheden zijn ingeschat tussen de min 2 miljoen en plus 6.5 miljoen. Dit risico vindt Water Natuurlijk aanvaardbaar.

Egalisatiereserve inzetten voor afvlakking tarieven

De jaarrekening van 2018 kende een meevaller van 5 miljoen. Deze gelden komen in de egalisatiereserve. Het Dagelijks Bestuur had een aantal varianten uitgewerkt voor de inzet van de egalisatiereserve voor de komende bestuursperiode. Water Natuurlijk wil deze egalisatiereserve vooral benutten om tarieven af te vlakken, zodat tariefstijgingen beperkt kunnen blijven. De fractie Ongebouwd (landbouw) diende een motie in om nu nog niet een voorkeur voor een variant uit te spreken, maar hiermee te wachten tot de begrotingsvergadering van november. Hier werd breed mee ingestemd.