Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte

Overijssels Kanaal
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor het Overijssel Kanaal Deventer-Raalte heeft het waterschap meerdere opgaven. Obe Brandsma steunde in het Algemeen Bestuur van 16 februari het voorstel om de verkenning van alle opgaven integraal aan te pakken. Wel vroeg hij aandacht bij de uitwerking van de plannen voor een aantal specifieke punten.

De opgaven voor het Overijssels kanaal betreffen verbetering van de waterkwaliteit, baggeren, vervangen beschoeiing, meer water vasthouden in het systeem en verbetering van de dijken. De verkenning wordt integraal opgepakt.

Droogte en andere aandachtspunten

Water Natuurlijk vroeg daarbij aandacht voor de volgende punten:

  • Het Overijssels Kanaal is bij droogte belangrijk voor de wateraanvoer. Hoe ver gaan we met wateraanvoer en houden we daarbij voldoende rekening met de hoge energiekosten?
  • Water Natuurlijk pleit vanuit de klimaatopgave voor een robuuste, brede benadering. Dit vraagt om het langer vasthouden van water in het systeem. Daarbij kan ook gedacht worden aan plekken aanliggend aan het kanaal. Door water langer vast te houden, kunnen we dit in tijden van droogte inzetten.
  • In de verkenning wordt nu gesproken over verdiepen van het kanaal. Water Natuurlijk heeft sterke twijfel of dit verstandig is, omdat dit ook tot extra verdroging kan leiden. Daarnaast hebben we gevraagd bij verdieping van het kanaal de risico’s voor bestaande bebouwing nadrukkelijk te betrekken.
  • De uitvoeringskosten worden nu geraamd op bijna 12 miljoen met een onzekerheidsmarge van 50 procent. Water Natuurlijk heeft gevraagd dit percentage nader aan te scherpen.

Het Dagelijks Bestuur gaf aan de vragen te betrekken bij de verkenning. In de vervolgfase zullen de uitvoeringskosten nader worden aangescherpt.