klimaatopgave

Dwingelerveld

Mooie ambities, en nu aan de slag!

In mei is het ontwerp-Waterbeheerprogramma ter visie gelegd. Op 14 december werd het plan ter vaststelling aan het AB voorgelegd, nadat het ontwerp op basis van zo’n honderd zienswijzen was aangevuld, verduidelijkt en verder aangescherpt. Fractievoorzitter Obe Brandsma stemde van harte in met de definitieve versie: een gedegen en helder plan als mijlpaal voor de toekomst.

Overijssels Kanaal

Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte

Voor het Overijssel Kanaal Deventer-Raalte heeft het waterschap meerdere opgaven. Obe Brandsma steunde in het Algemeen Bestuur van 16 februari het voorstel om de verkenning van alle opgaven integraal aan te pakken. Wel vroeg hij aandacht bij de uitwerking van de plannen voor een aantal specifieke punten.