Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De oorlog in Oekraïne en de Coranacrisis leidt tot forse kostenstijgingen en een stijging van de belastingtarieven. In het Algemeen Bestuur van 29 november pleitte fractievoorzitter Obe Brandsma voor het vasthouden van de ambities van de Watervisie. Juist nu moeten we als waterschap samen optrekken met rijk en provincie in het landelijk gebied om netto kosten te besparen.

Uit de begroting 2023 blijkt dat het waterschap door de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis te maken heeft met forse kostenstijgingen voor energie, slibtransport en -verwerking, grondstoffen, personeelskosten en hogere rentelasten. Dit leidt onvermijdelijk tot een sterkere stijging van de belastingtarieven dan wij gewend zijn.

Samen optrekken bespaart kosten

In de Watervisie en het Waterbeheerprogramma heeft het Algemeen Bestuur afspraken gemaakt over hoe het waterschap de doelen gaat realiseren. Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat de stijgende kosten zorgelijk zijn. Maar nu een pas op de plaats maken, zal tot nog veel hogere kosten gaan leiden. Als waterschap moeten we nu proactief insteken op de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de provinciale vertaling (PPLG) komen forse bedragen beschikbaar, die in belangrijke mate kunnen bijdragen om gelijktijdig ook de doelen van het waterschap te realiseren.

Meer ruimte voor water en meer biodiversiteit

Water Natuurlijk pleit voor een robuust watersysteem, waarin water en bodem leidend zijn. Daarbij spelen we in op de klimaatontwikkeling, het langer vasthouden van water in het systeem, vooral bovenstrooms (Haarvaten op peil), en het beperken van de effecten van verdroging. Meer water vasthouden en minder water aanvoeren leidt ook tot lagere kosten. Daarbij past ook meer ruimte voor water in de beeksystemen, het opheffen van barrières voor vissen en het versterken van de biodiversiteit.

Kaderrichtlijn Water 2027 blijft zorgpunt

Een integrale aanpak levert gelijktijdig ook een belangrijke bijdrage aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Dit laatste blijft voor Water Natuurlijk een groot zorgpunt. Weliswaar voert het waterschap de afgesproken maatregelen uit, maar de doelen worden met het huidige tempo niet gehaald in 2027. Juist nu meeliften met de ontwikkelingen is cruciaal  om stappen vooruit te zetten. Daarmee kan het waterschap inspelen op geldstromen van andere partijen als rijk en provincie, en de kosten beperken. Als het waterschap nu de bus mist, zullen kosten alleen maar verder oplopen.

Urgente aanpak grondwater

Belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is ook hoe we met ons grondwater omgaan. In veel hoger gelegen gebieden, zoals natuurgebied Sallandse Heuvelrug, maar ook voor de landbouw zijn de grondwaterstanden veel te laag. Dit gaat om kwantiteit en kwaliteit van het grondwater en het zuinig omgaan met grondwater naar de toekomst toe. Water Natuurlijk heeft al meerdere keren vragen gesteld over de  Grondwateragenda, maar steeds lijkt dit vooruitgeschoven te worden. Wij realiseren ons dat hier meerdere partijen bij betrokken zijn,  maar Water Natuurlijk vindt dit een urgent probleem en vraagt het Dagelijks Bestuur om een voortvarende aanpak, waarbij het Algemeen Bestuur wordt betrokken.

DuurzaamDoen voor kleinere voetafdruk

Terwijl een aantal partijen pas op de plaats willen maken met DuurzaamDoen, juicht Water Natuurlijk het inzetten van innovaties op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) toe, zoals het besparen van energie (bijvoorbeeld Hessenpoort), grondstoffen terugwinnen en duurzamer werken. Dit bespaart niet alleen kosten, maar verkleint ook onze voetafdruk.

Grip houden op kostenstijgingen HWBP

Water Natuurlijk ziet de kostenstijgingen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) door stijgende rentelasten en daarmee de financiële risico’s van het waterschap toenemen. Fractievoorzitter Obe Brandsma heeft daarom het Dagelijks Bestuur gevraagd heldere afspraken te maken met de HWBP-commissie om stijgende rentelasten te betrekken bij de subsidie, zodat de risico’s voor ons waterschap beperkt blijven.

Egalisatiereserve om tarieven te dempen

Water Natuurlijk vindt dat de begroting scherp is ingestoken. Hierin lijkt weinig rek te zitten. Onzekere tijden brengen meer risico’s met zich mee. Daarmee ontkomen we niet aan een tariefstijging. Om deze zoveel mogelijk te beperken, heeft Water Natuurlijk ingestemd met de inzet van de egalisatiereserve conform voorstel.