Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding

Reuzenschildpad
Het mag wel wat sneller met de duurzaamheidsrapportage.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het algemeen bestuur van 21 november zijn de bestuursrapportage en de begroting 2024 behandeld. Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. De motie die dat sneller zichtbaar zou kunnen maken in het jaarverslag, haalde het helaas niet.

De bestuursrapportage laat zien dat we op veel punten op koers liggen. En dat er voor onderwerpen waar het waterschap wat achterblijft er inspanningen zijn om het bij te trekken. Water Natuurlijk blijft vooral zorgen houden over het niet halen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) -doelen voor 2027.

Zorgen over uitstellen projecten

In de begroting staat dat er projecten worden uitgesteld en er een bezuinigingsopgave ligt. Water Natuurlijk maakt zich zorgen over de focus en de sturing op de opgave van ons waterschap. De uitdagingen waar we voor staan zijn groot. Daarom is het nodig fundamenteel anders te kijken naar de ruimtelijke opgave, en scherpe keuzes te maken. Keuzes die gericht zijn op veiligheid en een gezonde leefomgeving waarbij kansen liggen op het gebied van natuur, landschap en recreatie.

Bij kosten eerst naar doelen kijken

Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding, waarbij allereerst gekeken wordt naar de doelen die bereikt moeten worden. Water Natuurlijk is zich bewust dat hierbij ook gelet moet worden op de kosten. Water Natuurlijk gaat graag het gesprek aan over de maatregelen die bij de doelen passen.

Eerlijke verdeling kosten

Daarbij willen we oog houden voor een eerlijke verdeling van de kosten en zorgen dat de vervuiler betaalt. Water Natuurlijk betreurt het dat voor het komende jaar de kosten voor inwoners aanzienlijk meer stijgen dan de kosten voor de agrarische bedrijven. Daarbij rijst de vraag wat de inwoners daarvoor terugkrijgen en hoe we in de toekomst kunnen zorgen dat dit niet nóg meer uit de pas gaat lopen.
Water Natuurlijk wil een verdeling waarbij lusten en lasten eerlijker verdeeld worden en zal zich bij de verdere uitwerking van het nieuwe belastingstelsel daar ook nadrukkelijk voor inzetten.

Aanpak lastenbeheersing

Het voorstel voor de aanpak van de lastenbeheersing, en met name de hoogte van het bedrag leidde bij Water Natuurlijk tot vragen. Ook pleitte Water Natuurlijk voor het vaststellen van heldere doelen voordat er gekeken kan worden naar besparingen.

Biodiversiteit

Water Natuurlijk heeft grote zorgen over het besluit van het DB om een evaluatie te starten met als doel ambities te herzien en zo nodig, de inzet voor het bevorderen van biodiversiteit aan te passen.

Motie voor rapporteren duurzaamheid

Duurzaamheid staat in het hart van het waterschapwerk. Om dit zichtbaar te maken zou Water Natuurlijk dit explicieter terug willen zien in de rapportages. Bedrijven worden vanaf 2025 verplicht om de impact van hun onderneming op mens en milieu te gaan rapporteren. Richtlijnen voor de overheid voor een verplichte duurzaamheidsrapportage komen er aan. Namens de fractie stelde  Amke Vrielink voor om daar niet op te wachten en te starten met het opstellen van een jaarverslag waarin apart aandacht wordt besteed aan duurzaamheid. Zij diende een motie in om duurzame verslaglegging vanaf volgend jaar in te voeren.
Helaas kreeg de motie geen meerderheid omdat gewacht wordt op een standaard die de Unie van Waterschappen ontwikkelt. Wanneer deze standaard gereed is, is niet bekend. De fractie zal dat de komende in de gaten houden.

Meer informatie en terugkijken

Het voorstel en de opname van de AB-vergadering over dit onderwerp is hier te vinden. De ingediende motie staat hieronder.

 

2023-11-21-motie-duurzaamheidsjaarverslag