Water Natuurlijk wil meer inzet bij klimaatmaatregelen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met de begrotingsbrief die 26 juni in het AB werd besproken, had het Dagelijks Bestuur negen beleidskeuzes voorgelegd.
Water Natuurlijk legde alle voorstellen langs de lat van drie criteria, of eigenlijk drie sets van criteria: verbinding en zichtbaarheid, duurzaamheid en energieneutraliteit, en kwaliteit en biodiversiteit.

Elk van de beleidskeuzes was voorzien van meerdere varianten, en dus ook verschillende kostenplaatjes. Aan het AB was de beslissing welke keuzes verder uitgewerkt moeten worden in de begroting die in november wordt besproken.

Meer het hoe dan het wat

Fractievoorzitter Marion Wichard stelde dat het bij die keuzes niet zozeer gaat om wát het waterschap zou moeten doen: die keuzes zijn al gemaakt in het coalitieakkoord dat door het hele AB is onderschreven. Het gaat vooral om hóe het waterschap zijn taken uitvoert. Bij de beoordeling van die keuzes heeft Water Natuurlijk daarom drie criteria gehanteerd, of eigenlijk drie sets van criteria:

  1. Verbinding en zichtbaarheid: daarbij gaat het om vragen als: zoeken we de samenwerking voldoende op, creëren we draagvlak, zijn we voldoende proactief en zichtbaar?
  2. Duurzaamheid en energieneutraliteit: of het nu gaat om het vangen van muskusratten, de aanpak van dijken of de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking: duurzaamheid speelt overal een rol. Het moet bij elke bestuurder en elke medewerker tussen de oren en in de vingers zitten, en dus ook in ons beleid.
  3. Kwaliteit en biodiversiteit: kwaliteit in de uitvoering van projecten, in relaties, in het bestuurlijke proces, en natuurlijk ook om waterkwaliteit,. Biodiversiteit ziet Water Natuurlijk als essentiële voorwaarde voor omgevingskwaliteit.

Met die maatlat bleek er maar één onderwerp waarbij Water Natuurlijk een ambitieuzer keuze wil maken dan het bestuur: in het programma Klimaat Actief! zou het waterschap een nog actievere rol kunnen spelen. Een tijdelijke extra impuls kan een vliegwieleffect geven bij het tegengaan van klimaateffecten.

Biodiversiteit

Wat fractievoorzitter Marion Wichard vond ontbreken, is voldoende aandacht voor biodiversiteit, die immers van levensbelang is voor mens, flora en fauna, in het water én daarbuiten. Het waterschap doet al veel, maar inzicht in het totale plaatje ontbreekt, zodat ook niet duidelijk is of er wellicht méér zou kunnen worden gedaan om flora en fauna te beschermen. Helaas kon het pleidooi om de inspanningen zichtbaarder te maken, niet rekenen op veel steun van de portefeuillehouder.

Risico kostenverhoging in kaart brengen

Nog niet actueel, maar wel iets waar het waterschap op voorbereid zou moeten zijn, is een wat technisch verhaal, dat misschien op het eerste gezicht niet zo interessant is, maar toch wel relevant door een mogelijke dreigende tariefsverhoging.
Kort gezegd komt het erop neer dat het GBLT, die namens het waterschap de belasting int, misschien btw in rekening moet gaan brengen. Dat zou een flinke kostenverhoging betekenen, die het waterschap uiteindelijk zou moeten doorberekenen aan de inwoners en andere belastingbetalers. Voor Water Natuurlijk was dat voldoende aanleiding om via een motie het DB te vragen in kaart te brengen wat de alternatieven zijn voor het geval de koepelvrijstelling inderdaad wordt aangepast.
Deze motie werd unaniem overgenomen door het AB.

2018-06-26-motie-Gemeenschappelijke-Regelingen-en-btw