Waterkwaliteit blijft bron van zorg

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De kwaliteit van het water blijft een bron van zorg. Er zitten teveel ‘vreemde’ stoffen in het water, zoals microplastics en medicijnresten, maar ook bestrijdingsmiddelen. Bij de Algemene Beschouwingen op 28 november bepleitte Water Natuurlijk een onderzoek naar maatregelen in de ‘haarvaten’ van het watersysteem.

Water Natuurlijk vraagt zich af of we met de huidige maatregelen wel in staat zijn in 2027 de norm van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Ongezond water bedreigt de biodiversiteit en daarmee het hele ecosysteem van het leven op aarde. Gezond water is dus van levensbelang, voor de mens maar zeker ook voor de flora en fauna in en rond het water: bijen en andere insecten zijn onmisbaar in de kringloop, en zij hebben gezond water en bloemrijke ruigtes nodig om te overleven.

Haarvaten

Het amendement dat Water Natuurlijk indiende, had tot doel om in 2018 een onderzoek te starten naar maatregelen in de ‘haarvaten’, waar het waterschap normaal gesproken niets doet. Het rendement van maatregelen dáár zou wel eens hoger kunnen zijn dan het rendement van grote projecten. Het onderzoek zou dus moeten uitwijzen of met dergelijke maatregelen het geld van het waterschap effectiever en efficiënter kan worden ingezet: meer waterkwaliteit voor minder geld.

Aangehouden

Het DB stond op zich niet afwijzend tegenover het voorstel, maar wil er pas in 2018 over praten, als het onderwerp ‘vreemde stoffen’ op de agenda staat. Water Natuurlijk heeft het voorstel daarom aangehouden.

Klik hier voor het amendement.