Maatwerk bij beleid voor watersysteem

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Na de fusie van de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland naar Drents Overijssels Delta moet er nog een flinke slag worden gemaakt om het beleid voor het watersysteem goed op elkaar af te stemmen. Water Natuurlijk bepleit maatwerk.

Het gaat om kerntaken van het waterschap als het peilbeheer, Waterbeheer 21e eeuw (WB21), beheer en onderhoud, het stedelijk waterbeheer en het recreatief medegebruik. Dit zal grotendeels het komende jaar gaan plaatsvinden. Obe Brandstra pleitte namens Water Natuurlijk op een voortvarende  en duurzame aanpak, waarbij niet overal alles hetzelfde hoeft te zijn, maar wordt ingezet wordt op maatwerk. Daarbij kan aangesloten worden bij goede ervaringen uit de voormalige waterschappen, maar het kan ook goed leiden tot nieuw innovatief beleid.