Watertaal: mura’s

Muskusrat
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De Nederlandse taal is rijk aan uitdrukkingen en woorden die met water te maken hebben. Sommige zijn wel echt waterschapsjargon. Zoals mura’s. Elk waterschap heeft mura’s in dienst, al worden dat er hopelijk steeds minder: muskusrattenbestrijders.

Water Natuurlijk dat planten en dieren bescherming verdienen, en alleen bestreden zouden moeten worden wanneer dit niet anders kan uit oogpunt van veiligheid, wettelijke taken of biodiversiteitsverlies. In het geval van muskusratten (en ook beverratten) is dat aan de orde: ze leveren gevaar op omdat ze holen en gangen in dijken graven, en nesten maken met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Dat maakt dijken heel kwetsbaar, waardoor de veiligheid van het achterliggende gebied in het geding is. Daarom hebben waterschappen de wettelijke taak om deze knaagdieren te bestrijden.

Minder dieronvriendelijk

De muskusrattenbestrijders vangen de dieren, bijvoorbeeld met een klem. Tijdens de trekperiodes van de dieren worden er ook kooien ingezet als val. Geen ideale methodes, en Water Natuurlijk juicht het dus toe dat er hard gewerkt wordt aan manieren om de muskusrattenbestrijding diervriendelijker te maken. Denk aan slimmere vangkooien, of e-DNA om de plaagdieren eenvoudiger op te sporen, waardoor het vangen veel preciezer kan. De waterschappen werken daarbij samen met collega-organisaties in België en Duitsland in het project Life MICA.

Terugdringen tot de grens

Sinds 2019 is er een landelijke aanpak in de bestrijding. Het uiteindelijke doel is dat er in 2034 geen levensvatbare populatie muskusratten meer in het binnenland van Nederland is. Dat is het geval als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen. De dieren worden dan voornamelijk nog in de grenszone en langs rivieren en beken gevangen, net zoals dat nu al voor de beverrat het geval is.

Die aanpak lijkt vruchten af te werpen: in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta is het aantal muskusratten de afgelopen jaren sterk gedaald. In 2014 ving het waterschap nog 18.079 muskusratten, in 2021 waren dat er nog maar zo’n 1.800. Water Natuurlijk hoopt dat het niet tot 2034 hoeft te duren voordat het probleem bij de bron is getackled.