Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Agendapunt 5d van de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december betrof de “Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire waterkeringen WDODelta”. Ondanks het belang en de grote hoeveelheid bijlagen een hamerstuk. Toch vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering hiervoor aandacht.

Water Natuurlijk was blij te lezen dat door zelf de Wettelijke Beoordelingsronde uit voeren, de  kennis binnen het waterschap sterk is gestegen, met als resultaat dat we landelijk aanzien hebben verworven en gezien worden als een gerespecteerde kennispartner. Dat het een immense klus was blijkt wel uit de gepresenteerde documenten. Maar de gepresenteerde resultaten stemden Water Natuurlijk niet vrolijk.

Achter de feiten aanlopen?

Het is zorgelijk dat vrijwel alle primaire keringen vallen in de categorieën C en D, en dus niet voldoen. Zelfs recentelijk aangelegde en versterkte dijken (Reevediep) niet. De vraag wat dit uiteindelijk betekent voor de lopende HWBP-projecten, en vooral voor die projecten die binnenkort in de realisatiefase belanden, is gerechtvaardigd. Water Natuurlijk vroeg zich af of Waterschap Drents Overijsselse Delta bij uitvoering van deze projecten nu al achter de feiten aan loopt, of dat op tijd wordt ingespeeld op de laatste normeringen.

Innovaties bij dijkaanpak

Een tweede vraag aan portefeuillehouder Hans Wijnen betrof de recentelijk gestarte innovatieve onderzoeken (“Dijken en natuur – een symbiose”, het praktijkonderzoek “Opbarsten van dijken” en het (afgeronde) onderzoek “gras op zand”): hoe worden de resultaten meegenomen in de HWBP-projecten? En gaan deze tot aanpassingen leiden, met als resultaat minder oranje en rood gemerkte primaire keringen na het volgende WBI-onderzoek over zes jaar?

Anticiperen lukt soms niet meer

De portefeuillehouder gaf aan dat de normeringen continu onderhevig zijn aan optimalisaties. Hierbij spelen de nieuwste inzichten rondom klimaatscenario’s en de resultaten van deze innovatieve onderzoeken een grote rol. De voorbereiding van onze grote dijkprojecten neemt vaak jaren in beslag. De kans bestaat dat gedurende het ontwerpproces nieuwe normeringen worden doorgevoerd. Dan anticiperen we daarop. Dat is ook vaak een reden dat werkprocessen duurder uitvallen of wat meer tijd vragen. Maar soms lukt dat niet meer. En dan komt een recent verbeterde dijk bij de beoordeling toch in categorie C of D. Zodra een dijk een dergelijke beoordeling krijgt wordt de dijk aangemeld bij het HWBP. Hans Wijnen benadrukte daarbij dat er geen reden is aan te nemen dat ons gebied (water)onveilig is.