Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het jaar 2018 was extreem droog. Bij de evaluatie in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari gaf Obe Brandsma namens Water Natuurlijk complimenten voor de aanpak en de inzet van het waterschap. Betrokken partijen in het veld waren tevreden over de gang van zaken.

Het waterschap heeft op de droogte ingespeeld door bij het peilbeheer zoveel mogelijk water vast te houden en water aan te voeren vanuit het IJsselmeer en de IJssel. Ook is het peil in de boezem van Noordwest-Overijssel vroegtijdig verhoogd, zodat de schade aan de natuur hier zoveel mogelijk beperkt kon blijven. Maar de problemen zijn nog niet opgelost. In vooral hogere liggende gebieden zoals de Sallandse Heuvelrug en de hogere gronden in Drenthe is het grondwaterpeil nog niet op orde. Dit kan leiden tot schade aan natuurgebieden, die afhankelijk zijn van kwelwater. Het waterschap probeert hier op in te spelen met extra peilopzet.

Grondwateronttrekkingen

Bij de evaluatie kwam naar voren dat het waterschap onvoldoende zicht heeft op grondwateronttrekkingen. De conclusie trekken dat geen stop van grondwateronttrekkingen rond natuurgebieden nodig was, vond Obe Brandsma dan ook voorbarig. Het Dagelijks Bestuur gaf aan de grondwatertrekkingen nu beter in beeld te willen brengen en zo nodig te komen met een voorstel voor aanvullende regels.

Aanzet voor verbeteracties

Water Natuurlijk vindt het belangrijk is om nu lering te trekken uit de effecten van droogte en hier voor de toekomst op in te spelen. Vooral het langer vasthouden van water bovenstrooms is zowel van belang voor natuur als landbouw. De aanbevelingen in de evaluatie geven goed richting aan voor verbeteracties.

Vervolg

De evaluatie krijgt een vervolg met andere betrokken partijen. Water Natuurlijk vindt het belangrijk om van elkaar te leren, de samenwerking te versterken en verbeteracties in te zetten. Zij ziet met veel belangstelling uit naar het vervolg van de evaluatie en de verbeteracties.