peilbeheer

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Regionaal maatwerk in peilbeheer

Als vervolgstap van de harmonisatie van beleid van de twee fusiewaterschappen werd 2 mei de Nota Peilbeheer aan de orde gesteld. Belangrijk uitgangspunt is regionaal maatwerk. Dat was ook een wens van Water Natuurlijk. De fractie kon instemmen met de nota.