Brede taakopvatting voor zelfbewust en proactief waterschap 2025

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Heeft de fusie tussen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden opgeleverd wat we hadden verwacht, en hoe kijkt ‘de buitenwacht’ daartegenaan? Dat was de opdracht waarmee een externe commissie aan de slag is gegaan. Het rapport “Een blik van buiten: inspiratie voor het waterschap 2025” is het tastbare resultaat van hun onderzoek. Water Natuurlijk is blij met de aanbevelingen en voorgestelde acties.

Het rapport werd in de AB-vergadering van 29 januari besproken. Namens Water Natuurlijk feliciteerde fractievoorzitter Marion Wichard het Dagelijks Bestuur met het werk van de commissie: de fractie is onder de indruk van het rapport. Het is een goed voorbeeld hoe narratief evalueren een waardevolle aanvulling kan zijn op cijfers en getallen. Een evaluatiemethode die overigens ook heel bruikbaar zou zijn bij de evaluatie van grootschalige projecten.
Het zijn ook echt de verhalen van de stakeholders van het waterschap die de commissie heeft opgehaald, en niet hun eigen oordeel. Dat het DB de aanbevelingen overneemt, getuigt van een open houding tegenover de soms best kritische noten, en van een bereidheid tot leren die we tenslotte ook van de organisatie vragen.

Brede taakopvatting

De eerste aanbeveling is wat Water Natuurlijk betreft het belangrijkste deel van het advies. De constatering dat maatschappelijke opgaven vragen om een brede taakopvatting, onderschrijft de fractie van harte. Het advies om te ‘groeien’ zien we dan ook als een aanbeveling om als waterschap zelfbewuster, vanuit eigen kracht en proactiever onze natuurlijke positie in de maatschappij in te nemen. Niet te bescheiden, niet te afwachtend: met onze kennis kunnen we een waardevolle en soms zelfs leidende bijdrage leveren aan de grote opgaven voor de komende decennia.
Dat vraagt misschien zowel bestuurlijk als ambtelijk een wat andere aanpak, maar Water Natuurlijk is ervan overtuigd dat het besef van onze maatschappelijke relevantie en rol in het DNA van iedere waterschapper moet zitten. Wat ons betreft is dat geen keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerend en toekomstbestendig waterschap.

Duidelijkheid en ruimte

Het maken van heldere keuzes en ambities maakt het ook makkelijker bestuurlijk en ambtelijk handelen op één lijn te krijgen. Wat wij in het rapport –niet eens erg tussen de regels door- lezen is dat de medewerkers soms onzeker zijn over de ruimte die ze hebben om kansen te benutten, mee te denken. Dat vraagt primair actie van het bestuur, namelijk duidelijkheid over richting en kaders, maar ook over de professionele ruimte die de medewerkers nodig hebben. Ook de ruimte om risico’s te nemen, en dus fouten te maken.
Het heeft ook te maken met het strategisch vermogen: dat vermogen is niet een taakopdracht van een strategisch beleidsadviseur, maar als het goed is deel van het DNA van de organisatie: iedereen zou zich verantwoordelijk moeten voelen: niet alleen sec voor zijn of haar werk, maar ook voor de impact daarvan.

Vervolg

Water Natuurlijk ziet met grote belangstelling uit naar het vervolg zoals het Dagelijks Bestuur dat heeft voorgesteld. Deels zullen de conclusies van het rapport ook gebruikt kunnen worden bij de coalitieonderhandelingen na de komende verkiezingen.
De vraag om een vergelijkbare evaluatie over vier jaar was ook al door andere fracties gesteld, en werd door de voorzitter toegezegd.

Dank aan commissie

Via de voorzitter bedankte Marion Wichard de commissie voor het vele werk dat geheel belangeloos is verzet voor dit rapport. Water Natuurlijk hoopt dat de leden van de commissie op passende wijze zijn of nog worden bedankt voor hun inzet.

 

Het rapport is te vinden bij de stukken voor het AB van 29 januari 2019 (agendapunt 3B).