Uit de fractie

Gebiedsproces Noordwest Overijssel

Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

In Noordwest-Overijssel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie in het veenweidegebied. Ook moet de stikstofdepositie worden teruggedrongen. Het Algemeen Bestuur werd gevraagd aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Water Natuurlijk sprak zijn zorg uit over de complexiteit van het startdocument en legt accent op vijf aandachtspunten.

Biodiversiteit begint te leven

Tijdens de bestuursvergadering van 22 maart heeft Ed Piek het agendapunt ‘Tussenrapportage behoud en herstel biodiversiteit’ van commentaar voorzien namens de fractie. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor de stappen die gezet zijn in 2 jaar tijd. De levendige discussie tijdens de behandeling van dit onderwerp stemt hoopvol: niet meer over óf het waterschap een rol heeft, maar over het hoe en de gewenste kwaliteit.

damwanden

Voorschot van 10 miljoen: fors, maar onvermijdelijk

Voor de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn veel lange damwanden nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne staat de levering daarvan onder druk. Om tijdige beschikbaarheid van de damwanden te garanderen, vroeg het dagelijks bestuur een voorschotkrediet van 10 miljoen euro. Een fors bedrag, zo vond ook de portefeuillehouder. 

Zwartewater Zwolle

Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder

In het AB van 22 maart 2022 stond het projectplan “Waterwet Stadsdijken Zwolle” op de agenda. De vraag aan het AB was om het projectplan, inclusief de onderliggende onderzoeken en documenten, vast te stellen. Dat gebeurde ook. Nu is het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om het plan goed te keuren, zodat verder gewerkt kan worden aan een optimale waterveiligheid in en rond Zwolle.

Water in de stad

Meer aandacht nodig voor genieten en groen in de stad

In december al werd de kadernotitie stedelijk water vastgesteld. Hierin is de rol en taakopvatting van het waterschap in het stedelijke gebied omschreven. Namens Water Natuurlijk vroeg Ed Piek toen aandacht voor recreatief gebruik en biodiversiteit in de uitvoering van dit beleid. Dat ziet hij helaas niet terug in de uitvoeringsnotitie, maar het kan nog goedkomen in de praktijk.