Uit de fractie

Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 25 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda. Tijdens gesprekken tussen de accountant en de auditcommissie kwam al naar voren dat het Waterschap zijn financiële huishouding goed op orde heeft. Enkele meevallers versterkten dit gevoel.

Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten

In het Algemeen Bestuur van 25 juni was de begrotingsbrief met het financieel richtinggevend kader voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan de orde. Op basis van deze brief wordt de begroting nader uitgewerkt. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Obe Brandsma ingestemd met een scherpere vorm van begroten. Daarbij moet worden bedacht dat het bestuursakkoord nog nader moet worden uitgewerkt in de begroting.

Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban

De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban. Dit betreft o.a. de natuurbeschermingsorganisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.  Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.

Het nieuwe DB van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder”

De coalitie is rond, Water Natuurlijk is als grootste partij een coalitie aangegaan met de VVD, ChristenUnie en de fracties Ongebouwd en Bedrijven.  Namens de coalitiepartijen gaf fractievoorzitter Obe Brandsma  een toelichting op het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, samen duurzaam verder”. Een grote meerderheid stemde in met dit bestuursprogramma op hoofdlijnen.

Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij treedt hiermee in de voetsporen van Hans de Jong, die vorig jaar al de keuze had gemaakt om niet terug te keren in het waterschapsbestuur. Ook de benoeming van de overige vier bestuursleden kon rekenen op unanieme steun van het Algemeen Bestuur.