Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda van het bestuur stond 26 september een voorstel om de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden te evalueren: is het proces goed verlopen, zijn er nog aanbevelingen? Een grotendeels uit externe partijen bestaande commissie zal dat onderzoek doen. Marion Wichard stemde in, maar niet helemaal van harte.

Water Natuurlijk is vooral blij dat dit de laatste fusiemonitor is: het is goed om onze besluiten te evalueren, maar er is nu een nieuwe organisatie die nieuw beleid uitzet waar de fusie -als het goed is- geen rol meer speelt. Evaluatie hoort een standaard onderdeel te zijn bij de uitvoering van dat beleid. De fusiemonitor is een goed middel om het fusieproces definitief “af te hechten”, zoals dat zo fraai wordt genoemd.

Bredere inbreng

Fractievoorzitter Marion Wichard had drie opmerkingen bij het voorstel. In de opdracht aan de commissie zou Water Natuurlijk graag expliciet vastgelegd willen zien dat ook andere stakeholders en belangengroepen worden geraadpleegd: het staat nu nogal vrijblijvend in het voorstel, terwijl de inbreng van organisaties als landschapsbeheerders, agrariërs en andere, die vaak belangrijke samenwerkingspartners voor het waterschap zijn.

Een tweede punt is wat Water Natuurlijk betreft dat de commissieleden vanuit het AB ook kunnen bestaan uit fractievolgers, die mogelijk met wat meer afstand naar de fusie-effecten kunnen kijken.

Onafhankelijk en transparant

Waar Water Natuurlijk sterk aan hecht, is onafhankelijkheid van de commissie en de transparantie in de advisering. Marion Wichard drong er daarom op aan om bij de concrete invulling van de commissie te voorkomen dat personen dubbele petten hebben, bijvoorbeeld stakeholders die ook toezichthouder zijn.
Daarnaast moet worden voorkomen dat de indruk kan ontstaan dat de slager zijn eigen vlees keurt, bijvoorbeeld omdat de commissie secretarieel ondersteund wordt door het bureau dat de fusie ook heeft begeleid. De kennis die dat bureau heeft, kan zeker helpen bij het uitvoeren van de evaluatie, maar er kan ook de schijn van partijdigheid ontstaan. Marion Wichard vroeg de voorzitter daarom te borgen dat het proces zeer transparant verloopt, en dat het AB straks een eerlijke rapportage krijgt voorgelegd.

Aanpassing voorstel

Ook andere partijen hadden opmerkingen bij het voorstel. De voorzitter zegde enkele aanpassingen toe, zoals een minder bestuurlijke en gevarieerder samenstelling. De commissie kan zelf de ondersteuning bij haar werkzaamheden kiezen. Belangrijkste toezegging was dat een plan van aanpak wordt voorgelegd aan het bestuur voordat de evaluatie echt start.

 

Met ingang van september 2017 worden de vergaderingen van Waterschap Drents Overijsselse Delta rechtstreeks via internet uitgezonden. De opnamen zijn naderhand terug te vinden op de site van het waterschap. Per agendapunt kunnen de fragmenten worden teruggekeken. Klik hier voor de pagina met alle informatie over de vergadering van 26 september.