Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.

Om een nieuw beleid voor het fusiewaterschap vast te stellen, vroeg het Dagelijks Bestuur instemming met de uitgangspunten en werkwijze voor het harmoniseren van de waterschapszorg. Dat is de zorg voor de inrichting en het beheer van het deel van het watersysteem waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Die zorg is nodig voor het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast. Daarbij ligt er een nauwe realisatie met het onderhoud en beheer van het watersysteem en de wettelijk spelregels (de zgn. keur).

Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk zich in hoofdlijnen kan vinden in de voorgestelde werkwijze. Daarbij vroeg hij extra aandacht voor de volgende punten:

  1. De omvang van de waterschapszorg: beperken tot de hoofdaders of tot in de haarvaten is een gevoelig punt. Water Natuurlijk vraagt een goede analyse van varianten, waarbij de voor- en nadelen voor de te realiseren doelen, de mogelijkheden van medegebruik (o.a. recreatief, landbouw) en kosten helder in beeld worden gebracht.
  2. Aandacht voor de stad: de voorgestelde pilots zijn een goede oefening. Wel vraagt Water Natuurlijk zich af of ook overwogen is om een pilot in stedelijk gebied te doen.
  3. De juridische kant: in hoeverre worden in de huidige situatie, met name in het werkgebied van het voormalig waterschap Groot Salland, de juridisch juiste waterhuishoudkundige criteria gehanteerd?
  4. Monitoring: het gebruik van de huidige data en modellen wordt gezien als een risico. Water Natuurlijk stelt daarom voor om gaande het proces en daarna te gaan werken met een goede monitoring, met de nadruk op de plekken met grotere onzekerheden.
  5. Communicatie: extra aandacht is nodig voor de communicatie en om tijdens het proces in gesprek te blijven met betrokken partijen. Vraag is ook in welke fase de bewoners worden betrokken.

In een reactie gaf portefeuillehouder Hans Pereboom aan dat het stedelijk gebied in een apart traject wordt opgepakt. De huidige waterhuishoudkundige criteria naar verwachting juridisch houdbaar zijn. Het tijdig oppakken van een goede monitoring vond hij een waardevolle aanvulling. Communicatie met de bewoners wordt als een belangrijk punt gezien. Dit zou in de fase moeten plaatsvinden wanneer er ook meer duidelijkheid is over hoe het beheer en onderhoud moet worden opgepakt: dat voorkomt dat er bij de bewoners onduidelijkheid ontstaat.

Obe Brandsma erkende de complexiteit en gaf aan dat hij zich kon vinden in deze aanpak. Hij voegde daaraan toe dat Water Natuurlijk er vanuit gaat dat het vervolgtraject in nauw overleg met het Algemeen Bestuur en betrokken partijen zal plaatsvinden.