Ontwikkeling recreatiebeleid afgetrapt

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het “recreatief medegebruik” heeft in het coalitieakkoord een duidelijke plaats. Maar de uitwerking moest nog gebeuren. En de twee voorlopers van Drents Overijsselse Delta hadden niet hetzelfde beleid. Alle reden dus om er eens aan te beginnen.

Water Natuurlijk zette het standpunt duidelijk neer in de vergadering van de commissie Maatschappij en Organisatie van 7 maart. Het mogelijk maken van recreatie is óók een opgave voor het waterschap. Maar dat doe je dan samen: met organisaties, burgers en bedrijven. Dan mag het waterschap er ook geld voor over hebben. En tegelijkertijd geldt ook bij recreatie: je houdt als een goede buur rekening met álle belangen, met die van de boeren en van de natuur. En dan zeg je soms nee. Wat dat betreft is maatwerk geboden.

In gesprek

De komende maanden wil het dagelijks bestuur in gesprek met alle belanghebbenden over de invulling van het recreatiebeleid. We hebben het dan over de recreanten (wandelaars, watersporters, vissers etc.), over agrariërs en terreinbeheerders en natuurlijk ook gemeenten en provincies. Eind 2017 komt er dan een voorstel voor het Algemeen Bestuur.
De vraag aan de commissie was om, voorafgaand aan dat gesprek met betrokken de kaders nog wat in te vullen.

Coalitieakkoord

Eigenlijk laat het coalitieakkoord weinig ruimte voor misverstanden:

Recreatief medegebruik van onze waterschapseigendommen en het behoud van watererfgoed dragen onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het zijn belangrijke nevendoelstellingen van ons waterschap. Indien mogelijk faciliteren we initiatieven van anderen, en maken we afspraken over wie welke bijdrage levert.
Indien er als gevolg van wandel- of fietsfaciliteiten te veel risico’s aan de orde zijn voor (agrarische) bedrijven, nemen we specifieke maatregelen om die risico’s te verkleinen of op te heffen.

Partners zoeken

Piet de Noord wilde er geen misverstand over laten bestaan: recreatie op en langs de waterschapseigendommen mogelijk maken is een belangrijke taak van het waterschap. Hij stelde voor niet te spreken van recreatief medegebruik, maar van recreatief gébruik. Om zo duidelijk te maken dat we vanuit onze inwoners redeneren, en niet alleen vanuit het waterschap.
Hij riep het DB niet alleen naar partners te zoeken om mee te overleggen, maar ook partnerschappen aan te gaan om samen te werken. In de grotere projecten moet recreatief gebruik direct worden meegenomen in de investering. En zo goed als je bij beheer en onderhoud rekening houdt met de belangen van de aanliggende eigenaren, doe je dat ook met de belangen van recreatie. Dus het mag ook iets kosten.

Waarde creëren voor inwoners

Daarmee stond hij recht tegenover de VVD. VVD’er Ad Nijhuis benadrukte dat andere overheden (vooral de provincie) de kosten voor recreatie moeten dragen, en het waterschap er niet aan mee mag betalen. Piet de Noord stelde dat het optrekken van dit soort financiële schotten leidt tot het missen van kansen en zelfs juist kostenverhogend kan werken. Het gaat erom met publieke middelen zoveel mogelijk waarde te creëren voor onze inwoners. En veel hoeft dat ook niet altijd te kosten. Werk samen met je inwoners, betrek hen bij inrichting én bij onderhoud. Dan is het soms voldoende om in het kader van NL Doet, als vrijwilligers aan de slag gaan, het gereedschap beschikbaar te stellen en een lekkere lunch te organiseren.
Soms is recreatie niet combineren met andere functies. Niet alleen de landbouw, maar ook de natuur kan soms de last van recreatie niet dragen. Weeg dat zorgvuldig af.

Samenwerking met Vechtstromen

Hij riep op om te overleggen met buurwaterschap Vechtstromen, en waar mogelijk te komen tot gezamenlijk beleid. Dat is overzichtelijke voor de recreanten, die immers vaak op provinciaal niveau georganiseerd zijn. De Nota Beleefbaar Water, die een maand geleden door het DB van het buur-waterschap Vechtstromen is vastgesteld, ziet er prima uit.

Werkgelegenheid

Het Dagelijks Bestuur kan aan de slag. Of liever gezegd: de belanghebbenden zijn nú aan het woord. Zowel de PvdA als de fractie Gebouwd voegden -terecht- aan die belanghebbenden ook het recreatieve en toeristische bedrijfsleven toe. Want recreatie in en om het water is ook een belangrijke economische waarde en zorgt voor werkgelegenheid.