Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder”

Het nieuwe DB van Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De coalitie is rond, Water Natuurlijk is als grootste partij een coalitie aangegaan met de VVD, ChristenUnie en de fracties Ongebouwd en Bedrijven.  Namens de coalitiepartijen gaf fractievoorzitter Obe Brandsma  een toelichting op het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, samen duurzaam verder”. Een grote meerderheid stemde in met dit bestuursprogramma op hoofdlijnen.

Met het akkoord wil de coalitie de uitdagingen die ons af komen doelmatig en met ambitie aanpakken. Het beleid dat na de fusie is ingezet, wordt voortvarend voortgezet en uitgebouwd. Belangrijke speerpunten zijn: inspelen op de klimaatverandering, het opstellen van een Watervisie en een beleidsnotitie Biodiversiteit, terugwinnen van energie, grondstoffen en innovatie op de zuiveringen en samenwerking met partners en inwoners versterken.

Motie overgenomen

Op één punt werd een motie van het CDA aangenomen. Die motie pleitte voor meer aandacht voor communicatie, onder meer richting specifieke doelgroepen. Volgens de kersverse bestuurder Marion Wichard komt communicatie en participatie op meerdere plaatsen in het akkoord goed aan bod, maar het belang ervan kan niet voldoende onderstreept worden, en het DB nam de motie daarom graag over.

Ambities

Op diverse punten zijn ambities geformuleerd die in de komende vier jaar tot concretisering en uitvoering moeten komen.

  • Klimaatverandering: de verandering van het klimaat vergroot de kans op wateroverlast, hittestress en overstromingen, maar ook de kans op perioden van droogte. Samen met andere partijen willen we hier zo goed mogelijk op inspelen om daarmee overlast en schade te beperken.
  • Watervisie: als vervolg op het Waterbeheerplan stellen wij in 2020 een ontwerp-Watervisie op waarin we in samenhang ingaan op de wettelijke taken, de ontwikkelingen en de keuzes die wij maken. Welke koers zetten wij in en hoe verbinden wij ons met partners en inwoners. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan water in de stad.
  • Hoogwaterveiligheid: wij blijven ambitieus werken aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma om ons gebied aan de wettelijke normen te laten voldoen in 2050. Dat vergt grote investeringen. We werken bij de uitvoering samen met anderen met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en mogelijkheden voor versterking van natuur en recreatie.
  • Waterschapzorg: dit beleid is al vastgesteld, maar een grote opgave, die in de komende bestuursperiode gefaseerd wordt uitgevoerd. Daarbij zetten we ook in om het maaisel zoveel mogelijk lokaal te benutten (op akkers van boeren) en daarmee de kringloop te sluiten.
  • Agrarisch waterbeheer: we willen verder met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW). Om te komen tot een sterke en duurzame landbouw pakt de agrarische sector samen met het waterschap knelpunten aan, zoals verontreiniging met meststoffen, erfafspoeling en niet optimale waterstanden.
  • Biodiversiteit: medio 2019 stellen wij een Beleidsnotitie biodiversiteit op, die in beeld brengt hoe wij als waterschap bijdragen aan verbeteren en herstel van de biodiversiteit.
  • Zuivering: op de rioolwaterzuiveringen (RWZI”s) zijn terugwinnen van energie en grondstoffen en innovatie uitgangspunten. Onderzoeken moeten duidelijk maken hoe we medicijnresten en andere schadelijke stoffen beter uit het afvalwater kunnen houden. In 2020 willen we in samenspraak met het Algemeen Bestuur op basis van deze onderzoeken het beleid op dit terrein actualiseren.
  • Samenwerking versterken: de aanbevelingen uit het evaluatierapport “Een blik van buiten voor het waterschap 2025” worden leidraad. We werken transparant en uitnodigend. We willen het Algemeen Bestuur, partners en bewoners aan de voorkant betrekken bij projecten en samen met hen kansen voor een integrale aanpak benutten. De samenwerking met gemeenten in o.a. Rivus en Fluvius gaan we verder versterken.
  • Communicatie: door samenwerking met betrokken partijen en inwoners versterken we het waterbewustzijn. Wat we doen, daar staan we voor en dragen wij uit. Door educatie maken we het werk van het waterschap meer zichtbaar.
  • Bestuursprogramma: het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij ook andere partijen de gelegenheid hebben gekregen om hun speerpunten in te brengen. Natuur Geborgd en het CDA hebben ook hun instemming gegeven aan dit akkoord. De fracties van SGP, AWP en Gemeentebelangen wilden het akkoord niet op voorhand steunen, maar zullen de voorstellen die het DB zal doen steeds op hun merites beoordelen.

De volledige tekst van het coalitieakkoord “Samen duurzaam verder” is hier te vinden.