Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het voorstel voor herziening van het belastingstelsel van de waterschappen ligt nu bij het ministerie van I&W. Aan de Unie van Waterschappen was gevraagd een concept-reactie op de voorstellen op te stellen. In het Algemeen Bestuur van 20 september stemde Water Natuurlijk in met deze reactie van de UvW, maar wel met een stemverklaring over de tariefdifferentiatie.

Tariefdifferentiatie maakt het mogelijk dat het waterschap een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen (bedrijven) kan hanteren. De prijzen van woningen zijn de afgelopen jaren veel sterker gestegen dan de prijzen van niet-woningen. Hierdoor verschuiven de kosten onevenredig van bedrijven naar inwoners. Voor Water Natuurlijk is en blijft de optie voor een eerlijker verdeling van de tarieven noodzakelijk. Dat heeft de fractie al in de AB-vergadering van 19 november 2020 duidelijk gemaakt.

Kan-bepaling voorwaarde voor steun totale pakket

Vooral onder druk van VNO-NCW wil het ministerie in de consultatieronde die nu loopt over het totale pakket aan maatregelen apart onderzoeken wat de steun is voor deze kan-bepaling die tariefdifferentiatie mogelijk maakt. Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf aan dat deze kan-bepaling voor Water Natuurlijk een absolute voorwaarde is om steun te kunnen geven aan het hele maatregelenpakket voor de herziening van het belastingstelsel.

Het Algemeen Bestuur gaf met een krappe meerderheid steun aan het handhaven van de kan-bepaling.

Meedoen aan de internetconsultatie

Iedereen kan tot 30 september zijn of haar mening geven via de internetconsultatie.