Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan

De Watervisie 2030 is opgesteld in samenspraak met een groot aantal partners in het gebied.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waar staat het waterschap voor? Welke strategische keuzes worden gemaakt en met welke ambitie? De Watervisie: “Meer dan water” geeft aan welke koers het waterschap wil volgen tot 2030. Namens Water Natuurlijk bracht Obe Brandsma nog enkele aanscherpingen aan en stemde in de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei 2020 in met de Watervisie.

Water Natuurlijk vindt dat de Watervisie een brede kijk vraagt op de toekomst, nauwere samenwerking met maatschappelijke partners en onze inwoners, maar ook meer initiatief en regie van het waterschap, zeker als het om de klimaatopgave gaat. In de ontwerp-Watervisie ziet Water Natuurlijk veel van de inbreng van partners terug. Hierover zijn wij tevreden.

In zijn reactie op de Watervisie legde fractievoorzitter Obe Brandsma de volgende accenten:

Waterschap als initiatiefnemer voor waterthema’s

De aanbevelingen van de partners: “wees duidelijk in de taakopvatting, toon autoriteit, neem verantwoordelijkheid en pak de regie op thema’s die het Waterschap raken”, wil Water Natuurlijk graag onderstrepen. Voor waterthema’s als klimaatverandering, aanpak verdroging, verbeteren waterkwaliteit vindt Water Natuurlijk, dat het Waterschap het voortouw moeten nemen om samen met partners de doelen te realiseren.

Droogte: meer water vasthouden met inzet Blauwe Diensten en DAW

Schade door droogte voor natuur en landbouw is de laatste jaren sterk toegenomen, en dreigt ook weer dit jaar. Steden kampen met hittestress en de beschikbaarheid van drinkwater komt meer onder druk  te staan. De klimaatverandering vraagt om een meer robuust en flexibel watersysteem, dat inspeelt op perioden van langdurige droogte en extreme buien. Om beter in te spelen op perioden van droogte wil Water Natuurlijk dat het Waterschap – samen met andere decentrale overheden en gebiedspartners – meer ruimte in het watersysteem maakt om water langer vast te houden. Zodat dit water beschikbaar blijft voor periodes van langdurige droogte. Daarbij wil Water Natuurlijk het organisch stofgehalte in de bodem verhogen zodat de bodem meer water vast kan houden en minder snel uitdroogt. Bodemverbetering wil Water Natuurlijk stimuleren via regelingen als Blauwe diensten of het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Om dit punt in de Watervisie te benadrukken, bracht Obe Brandsma hiervoor een amendement in. Portefeuillehouder Hans Pereboom zegde toe dit mee te nemen in deze of vergelijkbare tekst.

Veenweide vraagt voortvarende aanpak

De aanpak van de veenweide-problematiek vraagt een spoor om te werken met hogere waterpeilen om de bodemdaling en CO2-uitstoot te beperken in samenhang met toekomstmogelijkheden voor de agrariërs en natuur in het gebied. Water Natuurlijk wil dat het waterschap dit samen met de provincie en gebiedspartijen voortvarend oppakken. Daarbij zetten we in op duurzame oplossingen voor de korte en lange termijn.

Verbeteren waterkwaliteit en invulling Kaderrichtlijn Water (KRW)

Water Natuurlijk pleit voor schoon water in het hele watersysteem voor een goede gezondheid van mens en dier. Obe Brandsma gaf aan dat de huidige Kaderrichtlijn Water (KRW) zich te veel richt op het uitvoeren van lossen maatregelen in aangewezen waterlichamen, maar dat een samenhangend doel ontbreekt. Dit komt pas aan de orde na afloop van de volgende planperiode KRW in 2027. Met een motie (om niet in problemen te komen met het wettelijk kader van de KRW) riep Water Natuurlijk het Dagelijks Bestuur op om als uitvloeisel van de Watervisie te komen tot een doelgerichtere, samenhangende aanpak voor schoon water in het hele watersysteem voor 2030. Dit kan betekenen dat andere maatregelen in beeld komen, die effectiever zijn dan de beoogde huidige KRW-maatregelen. Portefeuillehouder Hans Pereboom zegde toe de motie te betrekken bij het vervolgtraject.

Fors terugdringen bestrijdingsmiddelen en gebiedsvreemde stoffen

Water Natuurlijk wil inzetten op het fors terugdringen van bestrijdingsmiddelen en het voorkomen van uitspoeling van meststoffen. Hier wil Water Natuurlijk uitvoering aan geven door dit te stimuleren en hierop te handhaven. Voor de waardevolle kleinere wateren pleit Water Natuurlijk om zo snel mogelijk de  ecologische doelen te behalen. Daarnaast willen we medicijnresten,  microplastics en opkomende stoffen in het water terugdringen. Water Natuurlijk wil daarbij inzetten op aanpak bij de bron en meewerken aan innovaties om tot kosteneffectieve oplossingen te komen.

Biodiversiteit als integraal onderdeel van beheer en inrichting

Biodiversiteit wordt integraal onderdeel bij beheer, inrichting en uitvoering van de   bedrijfsvoering. Dit is op voorstel van Water Natuurlijk in de Algemeen Bestuursvergadering van februari breed omarmd en heeft een goede plek gekregen in de Watervisie. Obe Brandsma gaf aan dat hij de kansen wil benutten voor het sluiten van kringlopen, zoals bij beheer en onderhoud door maaisel af te voeren en in te zetten als bodemverbeteraar bij boeren. Water Natuurlijk pleit er voor om vanaf 2030 alle maaisel circulair te verwerken. Dit past ook goed in de gedachte van de kringlooplandbouw en het versterken van de sponswerking van de bodem. Om de vismigratie meer ruimte te geven, pleit Water Natuurlijk er voor om in 2030 alle hoofdwatergangen bij het waterschap obstakelvrij te hebben voor migratie van vissen en er voor te zorgen dat de haarvaten bereikbaar zijn als paaigebieden.

Versterken waterbewustzijn en ruimte voor beleving

Obe Brandsma miste in de ontwerp-Watervisie aandacht voor waterbewustzijn, beleving en recreatief medegebruik. Voor het waterbewustzijn is een goede communicatie en directe betrokkenheid van onze inwoners bij het waterbeheer erg belangrijk. Hij gaf aan dat wij als waterschap hebben al mooie stappen hebben gezet om gebiedsgericht partijen en inwoners bij het waterbeheer te betrekken. Water Natuurlijk wil dit de komende jaren graag verder versterken. Daarvoor is ook beleving van het water erg belangrijk. Bij projecten van het waterschap wil Water Natuurlijk de kansen benutten om de beleving van water te versterken en recreatief medegebruik stimuleren. Obe Brandsma bracht hiervoor een amendement in dat door portefeuillehouder Herman Odink werd overgenomen.

Waterveiligheid breder aanpakken

Voor de waterveiligheid vindt Water Natuurlijk het Hoogwaterbeschermingsprogramma nu erg sectoraal op de dijk gericht. Bij dijkverbetering en -versterking is er vaak een sterke samenhang met andere opgaven van het waterschap als o.a. klimaatadaptatie, verbeteren van de waterkwaliteit en  biodiversiteit. Water Natuurlijk vindt dat inzetten op Meerlaagsveiligheid ook mogelijkheden biedt om uitwerking te geven aan de hoogwaterveiligheid, dit in een breder perspectief te zien en meer integraal op te pakken. Een integrale aanpak draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit, versterkt gebiedsprocessen en kan kosten besparen door werk met werk te maken. Een amendement van Water Natuurlijk werd niet aangenomen, maar portefeuillehouder Breun Breunisse gaf in zijn beantwoording wel aan te willen insteken op een integrale aanpak.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Sonja Paauw
Gast
Sonja Paauw
8 juni 2020 10:00

Mooie inzet voor de natuur! Lange termijn belangrijker dan de korte.