Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden

De Watervisie 2030 is opgesteld in samenspraak met een groot aantal partners in het gebied.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de Begrotingsbrief 2023-2026 stelde het Dagelijks Bestuur voor om structureel 1 miljoen euro te bezuinigen op het watersysteembeheer, waarbij ook de ambities van de Watervisie ter discussie kunnen worden gesteld. Water Natuurlijk vindt dat tariefstijgingen beperkt moeten blijven, maar hecht óók aan het vasthouden van de ambities in de Watervisie. Over hoe dat moet, wil de fractie graag meedenken.

Fractievoorzitter Obe Brandsma stelde in de AB-vergadering van 28 juni dat het bestuur de ambities en doelen voor de komende jaren heeft vastgesteld in de Watervisie 2030. Dit heeft met het Waterbeheerprogramma handen en voeten gekregen voor de periode 2022-2027. Gedegen plannen die zijn opgesteld in samenspraak met heel veel belanghebbende organisaties in het werkgebied, en dus niet iets om lichtvaardig ter discussie te stellen bij de eerste de beste ‘tegenwind’.

Naar een robuust watersysteem

Voor Water Natuurlijk zijn water en bodem in de toekomst het leidend principe in de ruimtelijke keuzes. De klimaatopgaven vragen het beter inspelen op perioden van droogte, met het meer, langer en beter vasthouden van het water, vooral bovenstrooms in het systeem. Gelijktijdig moet het waterschap goed zijn voorbereid op perioden van wateroverlast, waarbij wellicht soms ook enige overlast moet worden geaccepteerd.

Vooruitdenken en inspelen op kansen

Vanuit het rijk worden forse bedragen vrijgemaakt in het landelijk gebied voor de ambities op het vlak van klimaat (35 miljard) en de stikstofproblematiek (25 miljard). Obe Brandsma gaf aan dat dit  kansen biedt om gelijktijdig en in samenhang onze doelen vanuit de Watervisie en het Waterbeheerprogramma te realiseren. Dit vraagt een nauwe samenwerking met overheden en gebiedspartijen en zal ook van het waterschap een forse inspanning vragen. Water Natuurlijk vraagt om hier goed op te anticiperen: niet afwachten, maar vooruitdenken. Zo kan het waterschap optimaal inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Stilstaan of op de rem trappen met inspelen op de klimaatopgave in plaats van nú stappen zetten, kan wel eens tot veel hogere maatschappelijke kosten leiden, bijvoorbeeld opbrengstverlaging door verdroging. Want als wij niets doen, zoekt het water zijn eigen weg.

Innovaties voor energie- en kostenbesparing

Met het Beleidskader Duurzaam Doen  zetten we in op energieneutraal, circulariteit en het terugdringen van broeikasgassen. Met innovaties kunnen we hier vervolgstappen zetten, zoals bij de pilot waterstof bij de rioolwaterzuivering Hessenpoort. Daarmee kan het waterschap ook flink kosten besparen.
Water Natuurlijk vraagt om ook vervolgstappen te zetten in het lokaal sluiten van de kringloop. Concreet betekent dat maaisel afvoeren en inzetten als bodemverbeteraar op akkers. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Gedeelde zorg, maar ambities wel vasthouden

Water Natuurlijk deelt de zorg over de risico’s: de effecten van de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen, schaarste van grondstoffen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Dat alles brengt onzekerheid met zich mee. Het voorstel om structureel 1 miljoen euro te bezuinigen op het watersysteembeheer is misschien nodig om tariefstijgingen te beperken. Daarbij is het DB bereid om zo nodig ook de ambities van de Watervisie ter discussie te stellen. Met dat laatste kon Obe Brandsma niet instemmen: Water Natuurlijk hecht er aan om de ambities van de Watervisie onverkort overeind te houden. De andere partijen steunden dit uitgangspunt helaas niet.

Alternatieven bedenken

De uitnodiging van portefeuillehouder Herman Odink aan het Algemeen Bestuur om actief mee te denken over opties om de kosten in de hand te houden, nam Water Natuurlijk graag aan. Voor eind augustus zal de fractie ideeën verzamelen. Eén suggestie gaf Obe Brandsma al in de vergadering mee: Water Natuurlijk vindt dat ook moet worden gekeken naar bezuinigingen op regulier onderhoud. Met minder, of minder frequent onderhoud van watergangen kan ook langer water in het systeem worden vastgehouden en kunnen kosten worden bespaard.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Harry
Gast
Harry
8 juli 2022 15:16

Minder (frequent) onderhoud aan de watergangen (incl. voorkomen van onnodig maaien) vind ik een volstrekt voor de hand liggende keus. Maar presenteer het niet als bezuiniging! De redenering zou volgens mij moeten zijn: minder maai-en watergangonderhoud is goed voor de biodiversiteit en verbetert het vasthouden van water en is dus goed tegen verdroging. En (ten slotte) bespaar je er ook… Lees verder »

Obe Brandsma
Gast
Obe Brandsma
10 juli 2022 19:28
Antwoord aan  Harry

Beste Harry, ik ben het eens met jouw redenatie, maar de praktijk is nu dat de watergangen optimaal worden onderhouden voor de mogelijkheid van waterafvoer (in natte perioden) en aanvoer in droge perioden. Dit is vooral van belang voor de landbouw. Water Natuurlijk vindt dat dit voor vasthouden van water en meer biodiversiteit wellicht met minder onderhoud toe kan (en… Lees verder »