Water Natuurlijk wil vaart in aanpak duurzaamheid

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor Waterschap Drents Overijsselse Delta. Negen maanden na vaststelling van het beleidskader DuurzaamDOEN liggen er nu vier voorstellen voor de uitwerking. Water Natuurlijk roept op tot tempo. Duurzaamheid moet een topprioriteit worden.

Het Dagelijks Bestuur presenteerde 4 samenhangende voorstellen om aan het beleidskader DuurzaamDOEN uitwerking te geven. Water Natuurlijk wilde er een schepje bovenop. Duurzaamheid moet een topprioriteit worden. Daar moet met hartstocht aan gewerkt worden. Voeg aan de bekende drie P’s (People, Planet, Prosperity) nog een vierde toe, de P van Passion, vroeg woordvoerder Piet de Noord.

Energieneutraal in 2025

windmolensHet Algemeen Bestuur sprak in januari 2017 al uit dat gestreefd moet worden naar een energieneutraal in 2025. Dat betekent alle energie die we nodig hebben zélf opwekken, onderstreepte Piet de Noord namens de fractie. Eerst op onze eigen bezittingen, maar daar redden we het niet mee. We moeten “buiten de hekken kijken”, stelt het DB. Dat is juist, maar níet buiten ons eigen werkgebied. Zonder windenergie zal energieneutraliteit niet mogelijk zijn, maar Water Natuurlijk kiest dan niet voor de relatief gemakkelijke weg van windmolens op zee. Het Waterschap heeft een voorbeeldfunctie. Het DB wil besluiten nemen in het najaar van 2018, maar Piet de Noord wil meer haast, omdat 2025 dichtbij komt.

Terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater

Het waterschap wil focussen op fosfaat, cellulose en humuszuren. Prima. De businesscases zijn niet gemakkelijk positief te maken zijn, omdat ons gebied nu eenmaal niet dicht bevolkt is en we daardoor weinig schaalgrootte hebben. Dat is voor Water Natuurlijk één van de redenen waarom de businesscase en de gewenst terugverdientijd van 10 jaar niet heilig moeten zijn. Van het waterschap mag een forse inzet op de circulaire economie verwacht worden, bedrijven en overheden en kennisinstellingen staan te springen om daarin met ons samen te werken.

Maaisel verwaarden

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.Het steven is om in 20120 al het maaisel duurzaam te gebruiken. Dat zou voor Water Natuurlijk ook eerder kunnen. Gebruik het maaisel primair als bodemverbeteraar, dicht bij de plek waar het ontstaat, werk daarin samen met de aanliggende agrariërs. Maak de kringloop zo klein mogelijk. Pas als dat niet lukt komen andere mogelijkheden in beeld. Piet de Noord stelde daarom voor aan de drie P’s opnieuw een extra P, van Place toe te voegen.

Duurzaam inclusief werken

Duurzaamheid bereik je niet alleen door maatregelen en activiteiten. Duurzaamheid moet een tweede natuur worden van de mensen die voor het Waterschap werken. Dat wordt uitgewerkt in het thema Duurzaam Inclusief Werken. Duurzaam werken mag ook leuk zijn, daarom wilde het DB er ook een P toevoegen, de P van Pleasure. In deze uitwerking is ook opgenomen dat het Waterschap zich wil houden aan de Participatiewet. De wet wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met beperkingen bij de overheid aan het werk hebben. In 2023 moeten er bij het waterschap 15 mensen uit deze doelgroep aan het werk zijn, nu is er het welgeteld één. Dat zijn er te weinig, en te laat, vond Piet de Noord. Die blij was dat hij zich wat dit punt betreft kon aansluiten bij de standpunten van de PvdA- en VVD- vertegenwoordigers vóór hem.