Wateroverlast: hoe gaan we ermee om?

De straat staat blank.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoe moeten we omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft de normen van de beide voormalig waterschappen geharmoniseerd. Het gaat hier niet om veiligheid, maar om wateroverlast en economische schade.

Bij de inrichting van het watersysteem worden verschillende beschermingsniveaus aangehouden. Zo wordt een zwaardere norm van bescherming aangehouden voor steden en dorpen dan voor landbouwkundig gebruik. Voor zover het om landbouwkundig gebruik gaat, wordt per gebied de norm bepaald op het landbouwkundig grondgebruik (grasland of akkerbouw) dat in het betreffende peilvak het meest voorkomt.

Natuurfunctie

Obe Brandsma stelde vast dat het aansluit op het Waterbeheerplan, dat in gezamenlijkheid in het gebied Rijn-Oost is opgesteld. Hij gaf aan dat hij er wel vanuit gaat dat in natuurgebieden het peilbeheer op de natuurfunctie wordt afgestemd. Namens Water Natuurlijk stemde hij in met het voorstel.

Achtergrondinformatie bij ‘Harmonisatie normen wateroverlast”: zie onder agendapunt 03.E van de Algemeen Bestuursagenda van 27 juni.