Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Inspreker mevrouw Eiting lichtte in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari de brief van Milieudefensie toe. Zij uitte daarin haar zorg rond de uitbreiding van de gaswinning en de gebrekkige informatie door het Canadese mijnbouwbedrijf Vermilion. Water Natuurlijk deelt die zorg.

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk de afgelopen jaren al vaker vragen gesteld over de gevolgen van de gaswinning voor het watersysteem. Voor het waterschap betreft dit met name bodemdaling en een afname aan waterbergend vermogen. De zorg werd  breder gedeeld. Destijds is er een zienswijze uitgegaan van de waterschappen, provincies en betrokken gemeenten naar het Rijk.

Gebrekkige informatie

Protest tegen de gaswinning door NAM en Vermilion, 2019 (loctie NAM, Assen)

Protest tegen gaswinning 2019 NAM Assen

In de brief van Milieudefensie staan veel kanttekeningen. Vermilion lijkt de betrokken partijen niet goed te informeren over nieuwe ontwikkelingen, productie en de gevolgen van de winning. Water Natuurlijk vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, ook voor de opgaven voor het waterschap. In de eerdere zienswijze was aan het Rijk gevraagd om de huidige en toekomstige hydrologische situatie in beeld te brengen en ontwikkelingen te monitoren. Hier is geen gehoor aan gegeven.

Afgesproken is dat het Dagelijks Bestuur met een reactie zal komen op de brief van Milieudefensie. Water Natuurlijk gaf daarbij de suggestie mee om ook de overheden die destijds de zienswijze mede hebben ingediend te betrekken.