bodemdaling

Gebiedsproces Noordwest Overijssel

Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

In Noordwest-Overijssel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie in het veenweidegebied. Ook moet de stikstofdepositie worden teruggedrongen. Het Algemeen Bestuur werd gevraagd aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Water Natuurlijk sprak zijn zorg uit over de complexiteit van het startdocument en legt accent op vijf aandachtspunten.

Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion

Inspreker mevrouw Eiting lichtte in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari een brief van Milieudefensie toe. Zij uitte daarin haar zorg rond de uitbreiding van de gaswinning en de gebrekkige informatie door het Canadese mijnbouwbedrijf Vermilion. Water Natuurlijk deelt die zorg.

Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk

Nederland zakt al 1000 jaar door menselijke activiteiten en zal de komende decennia blijven zakken als er geen maatregelen worden genomen. Nieuwe kaarten van Deltares zijn nauwkeuriger en gebruiksvriendelijker; ze laten goed zien hoeveel daling er in een gebied tot 2050 optreedt als er geen beperkende maatregelen worden getroffen.