Acceptabel compromis over Reevediep

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De dijken aan het Reevediep, de bypass van de IJssel rond Kampen, worden in beheer gegeven aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Bij de aanleg is onvoldoende rekening gehouden met de eisen van het waterschap. Om die fout te herstellen zou een bedrag van € 1,5 miljoen nodig zijn, voor rekening van het waterschap. In een bestuurlijk overleg is dat teruggebracht tot 300.000 euro. Een acceptabel bedrag, vindt Water Natuurlijk. Maar we moeten wel leren van de hier gemaakte fouten.

De aanleg van het Reevediep was een ingewikkeld en omstreden project. Mede om die reden heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (toen nog: Waterschap Groot Salland) zich er afzijdig van gehouden. De projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta was verantwoordelijk voor het aanleggen van de bypass, de dijken en nieuwe gemalen.

Interpretatieverschil

Voor de uitvoering is een “design-and-construct” contract gesloten met een aannemerscombinatie. Na gereedkoming zou dan het waterschap verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud. Het waterschap stelde een aantal voorwaarden vooraf: beheerpaden moeten half verhard worden, en de gemalen moeten aan de eisen voldoen. En daar ging het mis: de aannemer bleek onder half verhard iets anders te verstaan dan het waterschap. Het waterschap wilde grasbetonsteen, de aannemer puinverharding. Ook over de uitvoering van het gemaal was verschil van opvatting.

Lering trekken

Doordat het waterschap zélf geen opdrachtgever was, en er bewust afstand werd gehouden, kwam pas laat zicht op het meerwerk dat moest worden verricht. Níet uitvoeren van dat extra werk was geen optie, omdat dan de kosten voor het beheer te hoog zouden worden. Na een jaar praten kwam dan het compromis: het waterschap betaalt 300.000 euro in plaats van de gevraagde 1,5 miljoen.
Piet de Noord complimenteerde namens Water Natuurlijk dijkgraaf Herman Dijk met dit resultaat. Hij vroeg wél om een bespreking in een commissievergadering, om lering te trekken uit deze zaak. Het waterschap is al eerder in de problemen gekomen door onduidelijke afspraken met aannemers. Sommige aannemers lijken de onduidelijkheden ook op te zoeken, om zo nog wat extra meerwerk in rekening te kunnen brengen. Dat het waterschap bij de aanleg van het Reevediep ook nog eens op afstand stond en zelf niet de opdrachtgever was, maakte dit risico nog wat groter.

Het DB zegde toe om het onderwerp binnenkort te agenderen.