Albert Smit

Gele percelen door glyfosaat

Duurzaam gebruik pachtgrond mag worden beloond

Als er sprake is van duurzaam grondgebruik, kan het waterschap korting geven op de prijs die het hanteert bij het verpachten van zijn grond. Water Natuurlijk heeft positief gereageerd op de brief van het Dagelijks Bestuur waarin melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, en roept het DB op hier actiever bekendheid aan te geven.

RWZI Echten

Echten Groen gas+ en circulair stap dichterbij

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met het voorstel om 2 miljoen beschikbaar te stellen, voornamelijk om aan Enexis opdracht te kunnen geven tot een netwerkverzwaring bij de rioolwaterzuivering Echten. Daarmee wordt een mogelijk risico ondervangen dat de opleveringsdatum grote vertraging ondervindt.

Beleidskader DuurzaamDoen2022

Ambitie én realisme bij beleidskaders voor duurzaamheid

Hoe kunnen we energieneutraal worden? Hoe dringen we broeikasgassen terug? En kan het waterschap in 2050 helemaal circulair zijn? DuurzaamDoen 2022 is het strategische kader voor de uitwerking van de de langetermijnopgaven. In de vergadering van 22 maart heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dit beleidskader vastgesteld. Namens Water Natuurlijk liet Albert Smit weten halsreikend uit te zien naar de uitvoeringsprogramma’s.

Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst

In de Algemeen bestuursvergadering van 26 oktober heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel windturbines te plaatsen bij Staphorst. Albert Smit noemde het een belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave waar de BV Nederland in de energietransitie voor staat. Bovendien blijft de winst van dit project voor 100% binnen de regio. Daarom instemming met een grote groene strik erom heen.