Duurzaamheid leidend voor watersysteem

Wilde bloemen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De twee voormalige waterschappen hadden een verschillend beleid voor inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem. Bij een nieuwe koersbepaling wil Water Natuurlijk aandacht voor biodiversiteit, grondstoffenwinning en duurzaamheid.

In de AB-vergadering van 28 februari stond het nieuwe beleid voor beheer en onderhoud op de agenda. Obe Brandsma stemde namens Water Natuurlijk in met een gebiedsgerichte aanpak om samen met de omgeving en andere betrokken partijen maatwerk per gebied na te streven. Voor Water Natuurlijk zijn de beleidsdoelen KRW (Kaderrichtlijn Water), WB21 (Waterbeheer 21e eeuw) en GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) leidend.

Biodiversiteit

Het huidig onderhoud is voor de fractie geen uitgangspunt, maar startpunt. Water Natuurlijk zet in op het afvoeren en hergebruik van maaisel en bagger van onderhoudspaden en taluds langs watergangen. Door afvoer en het niet bemesten van deze stroken verbetert niet alleen de waterkwaliteit, maar zullen zich bloemrijke randen ontwikkelen. Dit vergroot de biodiversiteit en leidt tevens tot een afname van probleemonkruiden (zoals ridderzuring en distels) voor de landbouw.

Grondstoffen en energie

Water Natuurlijk wil met de gebruikers zoals de landbouw optrekken, maar ook met anderen zoals de hengelsporters en wandelaars. Daarom vroeg Obe Brandsma het DB om hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden bij het uitwerken van de varianten. De fractie onderschrijft ruimte voor maatwerk per gebied. Daarbij moet duurzaamheid een van de leidende uitgangspunten zijn. Er liggen kansen voor winning van grondstoffen en energie, en die moet het waterschap optimaal benutten.