Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen

Antje Kingma en de vissers in de Vecht
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De visstand heeft zich, ondanks een verbetering van de waterkwaliteit, niet goed ontwikkeld in het gebied van Drents Overijsselse Delta. De ca. 2.000 stuwen en gemalen zijn daarbij een probleem. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met het beleid vismigratie: de ca. 450 grootste knelpunten worden de komende tien jaar aangepakt.

En passant wees Obe Brandsma erop dat de hengelsporters graag een rol spelen bij het onderhoud van de vistrappen: een mooi voorbeeld van verbinding met de omgeving.

Bij het op peil houden van de visstand spelen – naast inrichting en beheer- niet-passeerbare stuwen en gemalen een belangrijke rol. Hierdoor wordt de trek van paaigebied naar opgroeigebied en de uitwisseling tussen vispopulaties belemmerd. Daarnaast sneuvelen veel vissen in gemalen. Omdat aanpak van alle ca. 2.000 stuwen en gemalen onhaalbaar is, besliste het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 15 mei over een voorstel voor prioritering van vispassages.

Afspraken aanpak vismigratie

Europees en landelijk zijn er afspraken gemaakt om dit probleem voor de belangrijkste wateren aan te pakken en uit te voeren voor 2027 (Kaderrichtlijn Water). De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen en stuwen en gemalen vispasseerbaar te maken.

Prioritering vispassages

Een vrije migratie is voor een natuurlijke visstand het meest gunstig. Maar het vispasseerbaar maken van alle circa 2000 stuwen en gemalen van het waterschap is niet haalbaar en betaalbaar. Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk ingestemd met een prioritering. Hierbij worden de 50 knelpunten met de hoogste prioriteit het eerst aangepakt. De uitvoering wordt gefaseerd en afgestemd met lopend onderhoud en investeringen; uitvoering voor 2027. De overige belangrijke knelpunten (circa 400) worden meegenomen bij herinrichting, renovatie en vervanging van gemalen/stuwen. Dit wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De knelpunten van lage prioriteit worden niet opgepakt. Obe Brandsma gaf aan dat hij er vanuit gaat dat de eerdere insteek, om eerst de hoofdaderen obstakelvrij te maken, wordt voortgezet. Water Natuurlijk kan zich vinden in de aanpak om zoveel mogelijk werk met werk te maken. Zij gaat er vanuit dat daarbij de Visstandbeheercommissie (VBC) nauw wordt betrokken.

Aandacht voor onderhoud en betrokkenheid hengelsport

Brandsma vraagt voorts aandacht voor het onderhoud van de vispassages, omdat dit erg belangrijk is voor een goed functioneren. De Hengelsportfederatie heeft aangegeven graag betrokken te blijven bij de monitoring van viswater en het functioneren van vistrappen. Hij vindt dit een mooi voorbeeld van in verbinding met de samenleving.