Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

Gebiedsproces Noordwest Overijssel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In Noordwest-Overijssel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie in het veenweidegebied. Ook moet de stikstofdepositie worden teruggedrongen. Het Algemeen Bestuur werd gevraagd aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Water Natuurlijk sprak zijn zorg uit over de complexiteit van het startdocument en legt accent op vijf aandachtspunten.

In het voorjaar van 2021 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de gebiedsanalyses van de drie deelgebieden in Noordwest-Overijssel (Weerribben-Wieden, Mastenbroek en Staphorsterveld), en de uitgangspunten van de Gebiedsgerichte aanpak. In het AB van 22 maart stond de startnotitie op de agenda. Fractievoorzitter Obe Brandsma sprak namens Water Natuurlijk zijn zorg uit over de complexiteit van het traject. “Hier worden zoveel opgaven met elkaar verbonden, dat dit tot stagnatie kan leiden en uitvoering niet van de grond komt” zei Brandsma.

Niet wachten op nog meer rapporten

Hij gaf daarom de volgende aandachtspunten mee aan het Dagelijks Bestuur:

  1. Houd de rode draden als hoofdlijn vast.
  2. Focus niet alleen op veenbodemdaling, broeikasgas- en stikstofreductie, maar zorg ook voor een klimaatbestendig, robuust watersysteem.
  3. Het proces wordt onvoorspelbaar genoemd. Zeker dan is het belangrlijk dat het gebied goed wordt meegenomen, en dat stappen navolgbaar en voorspelbaar worden: samen één route inslaan met toekomstperspectief voor bewoners en bedrijven.
  4. Benut de kansen voor het versterken van de biodiversiteit als integraal onderdeel.
  5. Wacht niet op nog meer rapporten. Ga werkende weg aan de slag met de goede kansen en maatregelen, zodat de ontwikkeling op gang komt en de trein gaat rijden. Dit kunnen ook pilots zijn om van te leren in het vervolgproces.