Water Natuurlijk positief over ontwerp Waterbeheerplan

Water Natuurlijk Groot Salland- Kaart waterbeheerplan Waterschap Groot Salland
Kaart waterbeheerplan Waterschap Groot Salland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op papier ziet het er niet erg aantrekkelijk uit: maar liefst 100 pagina’s tekst en 11 kaarten vormen samen het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021. Gelukkig wordt het plan in een aantrekkelijke, digitale vorm gepubliceerd, zodat het ook voor leken duidelijk wordt waar het over gaat.

Ook over de manier waarop het plan tot stand is gekomen, over de inhoud en over het financiële perspectief is Water Natuurlijk positief. Namens de fractie stemde Piet de Noord daarom in de AB-vergadering van 18 december in met het publiceren van het plan, zodat de inspraak van start kan gaan.

In het waterbeheerplan laat het waterschap zien wat inwoners, bedrijven en overheden in het gebied van het waterschap mogen verwachten. Op 18 december heeft het Algemeen Bestuur besloten om het ontwerpplan in de inspraak te brengen. Dat gebeurt op 5 januari. Tot 17 februari kan iedereen inspreken, in de tweede helft van 2015 zal een nieuw gekozen bestuur het plan moeten vaststellen. Wie niet op de speciale website wil wachten, kan het stuk ook downloaden via de agenda voor de AB-vergadering.

Klimaat- en andere uitdagingen

De fractie van Water Natuurlijk is positief over de manier waarop dit ontwerp tot stand kwam:
Het is een coproductie van de vier Rijn-Oostwaterschappen: Rijn en IJssel, Vechtstromen, Reest en Wieden en Groot Salland. Bij het opstellen hebben gemeenten, provincies en andere organisaties en personen meegepraat en meegewerkt.
Het waterbeheerplan geeft goed de veranderende rol van het waterschap weer. De maatschappij is veranderd: mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, nemen zelf initiatieven. Niet langer is het waterschap de autoriteit die alles voorschrijft en regelt, het waterschap zoekt de samenwerking met inwoners, ondernemers en andere overheden, faciliteert en brengt deskundigheid in.
Het plan beschrijft ook goed de uitdagingen waarvoor we staan: de klimaatveranderingen, de noodzaak van duurzame ontwikkeling, het creëren van maatschappelijke en economische meerwaarde en het werken aan bewustwording en kennis over water en waterbeheer. Het plan vertaalt die uitdagingen in ambities en doelstellingen.

Financiële effecten acceptabel

De fractie is ook positief over het financiële perspectief: de economie zal niet, of slechts bescheiden groeien. De opgaven voor waterbeheer zijn groot, en het Rijk trekt zich verder terug. Dat vraagt om kostenbeheersing. Het ontwerp waterbeheerplan blijft binnen de meerjarenbegroting 2015-2019, en trekt de lijn van die meerjarenbegroting door in de jaren na 2019. Gemiddeld zullen de kosten met 3,1% stijgen. Water Natuurlijk vindt dat een acceptabele stijging, gezien alle maatregelen die nodig zijn voor een waterveilige toekomst.

Meepraten

Een goed plan, dat alle aandacht verdient. Want op onderdelen kan het misschien nóg beter, en ook in de concrete uitwerking liggen nog kansen om het plan te versterken.
Water Natuurlijk nodigt iedereen daarom uit de website te bezoeken en te reageren. Contact opnemen met de fractie is natuurlijk ook altijd mogelijk.