Uit de fractie

Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban

De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban. Dit betreft o.a. de natuurbeschermingsorganisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.  Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.

Het nieuwe DB van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder”

De coalitie is rond, Water Natuurlijk is als grootste partij een coalitie aangegaan met de VVD, ChristenUnie en de fracties Ongebouwd en Bedrijven.  Namens de coalitiepartijen gaf fractievoorzitter Obe Brandsma  een toelichting op het coalitieakkoord 2019-2023 “Wonen, werken en natuur verbinden met water, samen duurzaam verder”. Een grote meerderheid stemde in met dit bestuursprogramma op hoofdlijnen.

Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij treedt hiermee in de voetsporen van Hans de Jong, die vorig jaar al de keuze had gemaakt om niet terug te keren in het waterschapsbestuur. Ook de benoeming van de overige vier bestuursleden kon rekenen op unanieme steun van het Algemeen Bestuur.

Vertrek Hans de Jong definitief

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 mei hebben we afscheid moeten nemen van ons Dagelijks Bestuurslid Hans de Jong. Hij heeft jarenlang zitting gehad in het Dagelijks Bestuur en met veel groene kandidaten aan de wieg gestaan van de groene waterschappartij Water Natuurlijk. Obe Brandsma sprak hem toe.