Regionaal maatwerk in peilbeheer

Stroompje in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Als vervolgstap van de harmonisatie van beleid van de twee fusiewaterschappen werd 2 mei de Nota Peilbeheer in het waterschapsbestuur aan de orde gesteld. Belangrijk uitgangspunt is regionaal maatwerk. Dat was ook een wens van Water Natuurlijk. De fractie kon instemmen met de nota.

Het voorstel bevatte weinig nieuw beleid: het is de vertaling van eerder vastgestelde beleidskaders (met name het Waterbeheerplan) naar operationeel peilbeheer. Wel nieuw voor het zuidelijke deel van het waterschap is het doorvoeren van een flexibel peilbeheer binnen een bandbreedte, in plaats van een vast zomer- en winterpeil.

Gevarieerd gebied vraagt maatwerk

Obe Brandsma heeft namens Water Natuurlijk aangegeven dat hij zich kan vinden in het regionale maatwerk voor het gevarieerde waterschapsgebied. Daar had hij ook al eerder nadrukkelijk voor gepleit. Hij heeft daarom ingestemd met het voorstel. Wel vroeg hij extra aandacht voor het principe van lerend beheren en een regelmatige evaluatie van het gevoerde peilbeheer. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen van het peilbeheer in het IJsselmeer (uitwerking Deltaplan), het meer vasthouden van het water in het gebied en de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.