Waterbeheerplan goede basis voor ambities

WBP
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Water Natuurlijk ingestemd met het Waterbeheerplan 2016-2021. Het biedt een prima basis voor de ambities van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta. Wel maakte fractievoorzitter Marion Wichard enkele opmerkingen, onder meer over de klimaatactieve stad, het visbeleid, natuurbeleving en de kostenbeheersing.

Een Waterbeheerplan (WBP) beschrijft hoe een waterschap zijn wettelijk taken wil gaan uitvoeren: zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functionerend watersysteem in de regio, en voor het zuiveren van afvalwater. Het is dus een van de belangrijkste documenten voor een waterschap.

Interactie

Het WBP voor de komende vijf jaar was in concept al eind 2014 besproken. Daarna is een inspraakprocedure gestart, waarbij de vier waterschappen die het document hebben opgesteld (naast Groot Salland ook Reest en Wieden, Rijn en IJssel, en Vechtstromen) met heel veel partijen in gesprek zijn geweest. Dankzij die interactie en de inspraakreacties is het WBP een beter document geworden: een goede basis die de individuele waterschappen op een aantal punten nog concreet moeten maken. Vanzelfsprekend moet ook dat in goed overleg met ‘de omgeving’.
Water Natuurlijk heeft ervoor gepleit om de speciale website actueel te houden, zodat ook zichtbaar wordt wat de vorderingen zijn. Bij monde van Hans de Jong zegde het bestuur dat toe.

Klimaatactieve stad

Het WBP noemt klimaatadaptatie in stedelijk gebied een van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Water Natuurlijk is het daar zeer mee eens: wie in de stad woont, is zich vaak niet bewust van wat klimaatverandering met zich meebrengt, en hoe problemen zijn te voorkomen.
Water Natuurlijk wil daarom graag dat het waterschap zo snel mogelijk in 2016 start met een concrete uitwerking van de ambitie om in 2021 meerdere klimaatactieve steden te hebben in het waterschapsgebied.

De vispassageklep, uitgevonden door Jeroen Waanders van Waterschap Groot SallandVisbeleid

Een van de onderdelen die voor het nieuwe Drents Overijsselse Delta nog uitgewerkt moet worden, is het visbeleid. Ook daarbij wil Water Natuurlijk graag de toezegging dat dit snel wordt opgepakt. Daarbij zou ook het punt van de loodvervuiling benoemd moeten worden. Dankzij de goede contacten van Water Natuurlijk Groot Salland met Sportvisserij Oost-Nederland kon fractievoorzitter Marion Wichard het DB aanbieden een gezamenlijke pilot te doen om zo het gebruik en de ontwikkeling van loodalternatieven te versnellen.

En passant complimenteerde fractievoorzitter Marion Wichard het waterschap ook met  medewerker Jeroen Waanders: hij won eerder de innovatieprijs van de waterschappen Groot Salland en Vechtstromen. Hij bedacht, ontwierp en bouwde een automatische inlaatconstructie die zelfstandig opent en sluit, afhankelijk van het waterpeil. Hierdoor kunnen vissen zich optimaal verplaatsen en stuwen zonder problemen passeren. Water Natuurlijk is blij met zulke innovatieve medewerkers.

Natuurbeleving

Uit een onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel uit april 2015 blijkt dat de inwoners van Overijssel water en bos het kenmerkendst vinden voor het Overijssels landschap, en dat ze de variatie in natuurlijk aantrekkelijk vinden. Ze maken ook veelvuldig gebruik van de natuur in hun directe omgeving. Voor Water Natuurlijk aanleiding om nog eens een warm pleidooi te houden om in de uitwerking van allerlei waterschapsplannen daar rekening mee te houden.

Kostenbeheersing

Voor de veiligheid van het gebied zijn veel dure maatregelen nodig, en de stijging van kosten die dat met zich meebrengt, is onvermijdelijk. Water Natuurlijk heeft daarom ingestemd met de gemiddelde kostenstijging.
Het voorstel in het WBP om een betere invulling te gaan geven aan het principe van “de gebruiker / vervuiler betaalt” juicht Water Natuurlijk van harte toe. Dat zal een kwestie van lange adem zijn, en daarom heeft Water Natuurlijk ook op dit punt gevraagd al in 2016 een start te maken met een onderzoek naar een eerlijker systeem.

Instemming

De conclusie van fractievoorzitter Marion Wichard was dat Water Natuurlijk Groot Salland instemt met dit Waterbeheerplan, en het plan ziet als een mooie basis voor de ambities van Drents Overijsselse Delta. “We hebben er alle vertrouwen in dat we dankzij de nieuwe aanpak van het nieuwe waterschap, dankzij de contacten, de verbinding met de omgeving, gaan uitstijgen boven deze basis.”