Water Natuurlijk DODelta

Antje Kingma en de vissers in de Vecht

Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen

De visstand heeft zich, ondanks een verbetering van de waterkwaliteit, niet goed ontwikkeld in het gebied van Drents Overijsselse Delta. De ca. 2.000 stuwen en gemalen die de trek belemmeren of soms vissen vermalen zijn daarbij een probleem. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met het beleid vismigratie: de ca. 450 grootste knelpunten worden de komende tien jaar aangepakt.

Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak

Het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden Drenthe omvat zo’n 4.650 hectare aan landbouwgronden en natuurgebieden. Het watersysteem is er niet optimaal voor de gebiedsfuncties landbouw en natuur. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met een voorstel om dit aan te pakken, al vindt de fractie het jammer dat het een korte-termijnaanpak is die niet inspeelt op de klimaatverandering.