Waterschapszorg in stappen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen nog gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven.

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is wat ‘waterschapszorg’ wordt genoemd: het verbeteren van de waterkwaliteit en zorgen voor een goed functionerend watersysteem in natte én droge periodes. Na de fusie in 2016 was het nodig om de verschillende systement in de beide voormalige waterschappen te harmoniseren. Na een voorbereidingstraject van zo’n anderhalf jaar lag in de AB-vergadering van 16 oktober het sluitstuk voor: de financiering van het hele programma.

Communicatie en integrale aanpak

De investering is fors: bijna 15 miljoen euro. Toch kon fractievoorzitter Marion Wichard namens Water Natuurlijk instemmen met het reserveren van dat bedrag, dat in het voorstel uitgebreid is onderbouwd. Ze constateerde verder dat is beantwoord aan meerdere wensen van Water Natuurlijk. Zo is er optimale aandacht voor de communicatie met de inwoners, en dus niet alleen de boeren, en wordt een integrale aanpak gehanteerd: meer aandacht voor de lokale kringloop bij beheer en onderhoud, voor maatregelen die nodig zijn door de klimaatverandering, voor biodiversiteit.

Visie op biodiversiteit

Wel constateerde Marion Wichard dat van de overlappende thema’s die nu bij de integrale aanpak genoemd worden, alleen voor het thema biodiversiteit nog geen expliciete bestuurlijke visie bestaat. Portefeuillehouder Hans Perenboom zegde toe om dit thema op een later moment terug te laten komen in het Algemeen Bestuur. Zo kan het AB ook bij dit thema bestuurlijk de vinger aan de pols houden.

Evaluatie en bijstellen plannen

Het waterschap heeft nog geen ervaring met de implementatie van een dergelijk grootschalig programma. De onzekerheidsmarges zijn groot, niet alleen financieel. Water Natuurlijk wilde daarom niet zonder meer instemmen met het mandaat aan het Dagelijks Bestuur om het Plan van Aanpak vast te stellen: zeker bij zo’n ingrijpend project vindt Water Natuurlijk het niet gewenst om pas na enkele deelprojecten te evalueren en eventueel bij te stellen.
Het amendement dat Marion Wichard achter de hand had, bleek niet nodig: er was brede overeenstemming over de noodzaak van een evaluatie na uitvoering in een eerste deelgebied. Voor Water Natuurlijk geldt daarbij dat de evaluatie niet alleen financieel is, maar de integrale aanpak omvat.

Wel doorgaan

Er was uiteindelijk brede instemming in het AB voor de conclusie die voorzitter Herman Dijk trok: het AB staat achter de richting van het plan, maar krijgt nog dit jaar een nadere uitwerking van de alternatieven om te beoordelen of de eerder gemaakte keuze nog altijd de beste is.
Ook wordt een nieuw voorstel voorgelegd voor het mandaat aan het DB: hoe kan dat zo worden ingericht dat het AB zijn controlerende taak kan uitoefenen zonder dat dit de voortgang belemmert? Beide punten komen terug in de decembervergadering.

 

Zie ook onze eerdere berichten: