Water Natuurlijk DODelta

windmolens

Fractie wil aanscherping energiebeleid

n de AB-vergadering van 22 maart was een van de agendapunten de plaatsing van een windmolen in een waterbergingsgebied bij Staphorst. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel om dit mogelijk te maken, maar koppelde er wel de vraag aan om het huidige energiebeleid aan te scherpen. Nu kwam de vraag van een marktpartij, maar het waterschap zou proactiever kunnen zijn en zelf het initiatief nemen.

‘Onzichtbare’ dijk in Zwolle op de schop

Het Waterschap DODelta houdt 7 april een inloopbijeenkomst voor inwoners van Holtenbroek over het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. Water Natuurlijk is blij dat de inwoners al in een vroeg stadium betrokken worden bij het nadenken over de verschillende alternatieven.

Water Natuurlijk vult commissies in

Het waterschap gaat dit jaar experimenteren met een nieuwe vorm van commissievergaderingen. Alle vergaderingen van de drie commissies en de themabijeenkomsten zijn openbaar; de voorzitters zijn leden van het Algemeen in plaats van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft Bert Hinnen aangedragen als commissievoorzitter.

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractievergadering 16 maart

Op woensdagavond 16 maart vergadert de Water Natuurlijk-fractie in het Waterschapshuis in Zwolle. Op de agenda staat met name de voorbereiding van de AB-vergadering van 22 maart. Belangstellenden zijn welkom bij deze fractievergadering.