Nieuws

Experimenteren met Poolse landdag

Wie besluit wanneer in het waterschapsbestuur, en hoe verloopt zo’n besluitvormingsproces precies? De evaluatie van de afspraken die daarover begin 2016 bij de fusie zijn gemaakt, leidt tot een aantal aanpassingen. Water Natuurlijk vreest Poolse landdagen, maar met de voorwaarde dat ook nu tussentijdse bijsturing mogelijk is, is de fractie wel akkoord gegaan met het voorstel.

Kwijtschelding nu niet ter discussie

Aan mensen met een laag inkomen kan onder voorwaarden de waterschapsbelasting worden kwijtgescholden. Water Natuurlijk vindt solidariteit een belangrijk uitgangspunt en wil dus de kwijtschelding behouden. Dat is ook de afspraak in de coalitie. Toch was hierover op 28 maart een discussie in het waterschapsbestuur.

Afvalwatersysteem en stadsdijken

Op dinsdag 14 maart zijn er twee commissievergaderingen achter elkaar. De commissie Waterketen start om 18.00 uur, de commissie Watersystemen en Waterveiligheid om 20.15 uur. In beide commissies is Water Natuurlijk vertegenwoordigd met twee personen. Belangstellenden zijn welkom.