Nieuws

Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap

De fractievergadering op woensdag 21 november is voor het overgrote deel gewijd aan de voorbereiding van de begrotingsvergadering van het AB op 27 november. Wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is ook welkom bij de Deltabijeenkomst van het waterschap zelf op dinsdag 20 november. Dan wordt technische uitleg gegeven over de stukken.

Waterschapszorg in stappen

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur. 

Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen

Inwoners met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden kwijtschelding krijgen van de waterschapsbelastingen. Dat is al jaren de praktijk in ons waterschap, en ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Op verzoek van de VVD debatteerde het Algemeen Bestuur op 16 oktober toch weer over het kwijtscheldingsbeleid. Piet de Noord maakte duidelijk dat Water Natuurlijk onverkort vasthoud aan de gemaakte afspraken.