waterkwaliteit

biodiversiteit

Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s

Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020: extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale, toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020. Fractievoorzitter Obe Brandsma lichtte dit nader toe bij de behandeling van de begroting voor 2020 in het Algemeen Bestuur van 19 november en stemde namens Water Natuurlijk in met de begroting voor 2020.

Medicijnresten uit Drents water

Op 22 maart is het internationale Wereld Waterdag. Een dag bij uitstek om met experts, adviseurs, bestuurders en andere belangstellenden in gesprek te gaan over de kwaliteit van het Drentse water.

Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord

Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.

Boetelerveld

Wat gaan jullie doen aan de waterkwaliteit?

De uitgebreide vraag is: “Wat gaan de gekozen bestuurders doen aan de matige tot slechte biologische en ecologische waterkwaliteit (zie kaart). Wat er in het verkiezingsprogramma staat lijkt me ontoereikend. Veel staat of valt met handhaving van overbemesting en aanscherpen van de regels voor bescherming van watergangen tegen ongebreidelde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen (zowel spuiten als uitspoelen van zadencoatings). Ik zie de laatste tijd om mij heen geen verbetering, eerder een verslechtering.”