Nieuws

Bloemrijke dijk

Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst voldoet niet aan nieuwe veiligheidseisen. Het waterschap heeft hiervoor een verkenning uitgevoerd met voorkeuren per traject. Obe Brandsma sprak namens Water Natuurlijk in de Algemeen Bestuursvergadering van 12 september veel waardering uit voor de uitwerking en de goede samenwerking met het gebied.

In memoriam Herman Dijk

Met verdriet heeft de fractie Water Natuurlijk kennis genomen van het overlijden van onze dijkgraaf Herman Dijk. We verliezen in hem een kundig en gedreven bestuurder met liefde voor ons waterschapsgebied, en een krachtige en verbindende persoonlijkheid.

Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht

Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn. Water Natuurlijk heeft ingestemd met dit voorstel.

Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib

De huidige contracten voor de verwerking van zuiveringsslib lopen af in 2020 en 2022. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om samen met de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest in te zetten op een gezamenlijke aanbesteding. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met dit voorstel, mits met voldoende aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 25 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda. Tijdens gesprekken tussen de accountant en de auditcommissie kwam al naar voren dat het Waterschap zijn financiële huishouding goed op orde heeft. Enkele meevallers versterkten dit gevoel.