Uit de fractie

Bert Hinnen van Water Natuurlijk is voorzitter van de Commissie Watersysteem en Waterveiligheid

Eerste openbare commissievergadering

Het fusiewaterschap DODelta heeft openheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom zijn nu ook de commissievergaderingen en themabijeenkomsten openbaar. De allereerste commissievergadering-nieuwe-stijl vond 12 april plaats, onder voorzitterschap van Bert Hinnen.

Particulieren kunnen blauwe diensten leveren aan het waterschap, bijvoorbeeld bij het beheer van sloten.

Waterschap start met Blauwe Diensten

Niet alles wat nodig is om de doelen van het waterschap te realiseren, hoeft het waterschap zelf te doen. Ook particulieren en organisaties van bijvoorbeeld boeren of natuurorganisaties kunnen diensten kunnen leveren, zoals het beheren van slootranden. Water Natuurlijk juicht toe dat het waterschap nu werk gaat maken van deze ‘blauwe diensten’.

windmolens

Fractie wil aanscherping energiebeleid

n de AB-vergadering van 22 maart was een van de agendapunten de plaatsing van een windmolen in een waterbergingsgebied bij Staphorst. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel om dit mogelijk te maken, maar koppelde er wel de vraag aan om het huidige energiebeleid aan te scherpen. Nu kwam de vraag van een marktpartij, maar het waterschap zou proactiever kunnen zijn en zelf het initiatief nemen.

Water Natuurlijk vult commissies in

Het waterschap gaat dit jaar experimenteren met een nieuwe vorm van commissievergaderingen. Alle vergaderingen van de drie commissies en de themabijeenkomsten zijn openbaar; de voorzitters zijn leden van het Algemeen in plaats van het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft Bert Hinnen aangedragen als commissievoorzitter.