Uit de fractie

Bestuursstructuur Waterschap op proef

Het voorstel voor de inrichting van het bestuurlijke besluitvormingsproces leverde veel discussie op in het AB van 23 februari. Water Natuurlijk is blij met de uitkomst: een heldere structuur, met openbare themabijeenkomsten en commissies die richtinggevend en kaderstellend zijn.

Nieuw stelsel waterschapsbelasting?

Een commissie uit de Unie van Waterschappen gaat op zoek naar een nieuw belastingstelsel. Water Natuurlijk wil af van de onrechtvaardigheid in de belastingheffing zoals die nu geldt. De steden (inwoners en bedrijven) subsidiëren via de waterschapsheffingen de landbouw, en goed, op duurzaamheid gericht, gedrag wordt niet gestimuleerd. Dat moet anders, vindt Water Natuurlijk.

Brede steun coalitieakkoord

Het belangrijkste onderwerp van de eerste vergadering van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 4 januari was het coalitieakkoord 2016-2019. Er bleek brede steun voor het akkoord met het motto ‘Wonen, werken en natuur verbinden met water’.

Begroting 2016 vastgesteld

De begroting 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgesteld. Nieuw beleid staat er nog niet in, de echte discussies moeten nog plaatsvinden. Gelukkig is wel de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor de allerlaagste inkomens overeind gebleven.